SPRETETS SäRSKILDHET

I ett ar­ki­tektri­tat hus i Se­gel­torp ut­an­för Stock­holm hit­ta­de Sti­na och Jo­achim sitt ab­so­lu­ta dröm­hem. Här har de för­val­tat de vack­ra for­mer­na och ska­pat ett lek­fullt och ljust hem för barn­fa­mil­jen.

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to och sty­ling CAMILLA LIN­DQVIST Text MALIN HEFVELIN

I ett ar­ki­tektri­tat hus i Se­gel­torp ut­an­för Stock­holm hit­ta­de Sti­na och Jo­achim sitt ab­so­lu­ta dröm­hem. Här har de för­val­tat de vack­ra for­mer­na och ska­pat ett lek­fullt och ljust hem för barn­fa­mil­jen.

Sti­na och Jo­achim ha­de fått sitt tred­je barn och kän­de att fy­rarum­ma­ren i Fruäng­en snart skul­le bli för li­ten för fa­mil­jen.

– Det kän­des all­tid så synd att be­hö­va dra med sig al­la in från lek­par­ken för att la­ga mid­dag, så i stäl­let för att tit­ta på stör­re lä­gen­he­ter kän­de vi att ett hus med egen tomt skul­le pas­sa oss, för­kla­rar Jo­achim.

När hu­set dök upp på mark­na­den blev de di­rekt in­tres­se­ra­de. Det här var in­te vil­ket hus som helst. Spän­nan­de ar­ki­tek­tur, fi­na de­tal­jer, häf­ti­ga föns­ter och en gi­gan­tisk tomt. Rent form­mäs­sigt påmin­de det om hus man ser kring konst­mu­se­et Lou­i­si­a­na i Dan­mark. Dess­utom var om­rå­det my­sigt med en lek­park och en bad­bryg­ga ett sten­kast från hu­set.

– In­te­ri­ö­ren var ock­så än­nu bätt­re än bil­der­na vi sett i an­non­sen, så om vi var in­tres­se­ra­de från bör­jan så blev vi nu helt sål­da. Det var golv i kolmårds­mar­mor bå­de i sto­ra och lil­la hal­len, sto­ra föns­ter­par­ti­er i te­ak med fi­na form­de­tal­jer, en ud­da öp­pen spis och fun­ge­ran­de golv­vär­me från 50-ta­let

i hall och var­dags­rum, be­rät­tar Sti­na och fort­sät­ter: När vi gick från vis­ning­en bör­ja­de vi di­rekt kal­la hu­set ”den dans­ka de­signdröm­men”.

Det vi­sa­de sig att det var ar­ki­tek­ten Alf Bydén som ha­de ri­tat hu­set på di­stans från USA. Han ar­be­ta­de där för by­rån som gjor­de FN-skra­pan i New York, även den in­redd med sto­ra sek­tio­ner i kolmårds­mar­mor.

– Un­der någ­ra år in­nan bygg­star­ten 1952 skic­ka­de allt­så Alf Bydén och hu­sets byg­ga­re rit­ning­ar till varand­ra över At­lan­ten. En pro­cess som san­ner­li­gen tog sin tid, men som blev väl­digt bra!

Pa­ret har än­då gjort en hel del re­no­ve­ring­ar, men en sak i ta­get ut­an att stres­sa.

– Fle­ra rum ha­de ek­tak, vil­ket vi fak­tiskt först tyck­te var coolt, men så små­ning­om upp­lev­de vi det som gans­ka mörkt, så det fick bli ett nytt vitt in­ner­tak, för­kla­rar Jo­achim.

Ori­gi­nal­kö­ket från 50-ta­let ha­de re­no­ve­rats på 70-ta­let med sänkt tak­höjd, fjäll­pa­nel i fu­ru, oprak­tis­ka ar­bet­sy­tor och onö­digt ut­rym­me för ett fru­kost­bord. De ri­ta­de ett nytt kök själ­va med en ar­ki­tekt som boll­plank.

– Vi vil­le ska­pa en håll­bar stil för vi tän­ker in­te gö­ra om det här. Där­för val­de vi vi­ta, enk­la Ike­a­skåp och lå­dor men sat­sa­de desto mer på bänk­ski­vor­na och de­tal­jer­na.

Kö­ket be­höv­de va­ra slit­starkt men sam­ti­digt pas­sa ihop stil­mäs­sigt med res­ten av hu­set. De tog igen kolmårds­mar­morn från hall­gol­vet på någ­ra bänk­ski­vor och val­de en klas­sisk

rost­fri bänk­ski­va där ho och häll finns. Själ­va byg­gan­det gjor­de de själ­va. Jo­achim rev det gam­la kö­ket in­nan se­mestern, se­dan hjälp­tes de åt att byg­ga ihop kö­ket.

Pa­ret är bå­da kre­a­ti­va per­so­ner. Jo­achim har en bak­grund som bild­lä­ra­re och gra­fisk form­gi­va­re och Sti­na har gått på konst­sko­la och är ut­bil­dad in­du­stri­de­sig­ner, så in­tres­set för färg och form är verk­li­gen en av de­ras ge­men­sam­ma näm­na­re. Nu­me­ra är det fram­för allt i hem­met det tar sig ut­tryck. In­red­nings­sti­len be­skri­ver Sti­na som ”gott och blan­dat”.

– Vi äls­kar färg, kon­sta­te­rar Sti­na. Ett hem be­står av en mas­sa ting, bå­de prak­tis­ka och emo­tio­nel­la, och det blir mest in­tres­sant och hem­trev­ligt om man tillå­ter sig va­ra spre­tig och in­te hål­ler sig så hårt till en stil, en trend el­ler en mas­sa reg­ler.

– In­red­ning är som så myc­ket an­nat … nå­got som för­fi­nas och ba­ra blir bätt­re över tid. Pre­cis som vi som har va­rit till­sam­mans i näs­tan 20 år!

De­ras bäs­ta fynd är den svar­ta pinn­sof­fan i hal­len. Den köp­tes på lop­pis i Umeå 2001 och har hängt med ge­nom varen­da bo­en­de se­dan dess. Sti­nas äk­ta Pia Ing­el­se-mål­ning som hon fick i 40-års­pre­sent av Jo­achim i vå­ras är ock­så en fa­vo­rit, den häng­er själv­klart som he­ro pie­ce ovan­för sof­fan i var­dags­rum­met.

– Det är ba­ra en en­da fa­milj som har bott här in­nan oss trots att det stod fär­digt 1954 och vi köp­te det 2013. Det är häf­tigt, och vi är väl­digt må­na om att be­hål­la hu­sets fan­tas­tis­ka grundut­form­ning. Det här är helt en­kelt ett hus man bor länge i.

Fa­mil­jen Engström Öje­ryd i sof­fan. Från väns­ter Hed­vig, Jo­achim och Sti­na. Fram­för sit­ter Ty­ra och Las­se.

Bok­hyl­lan i mo­du­ler är byggd av Jo­achims bror Jo­sef. Rot­ting­få­töl­jer­na från Ikea står i träd­går­den som­mar­tid. Den rö­da korg­sto­len är köpt på Bloc­ket. Mäs­sings­lam­pan med röd skärm och sitt­puf­fen är lop­pis­fynd. Kud­dar, H& M Ho­me och Svenskt Tenn.

Pinn­sof­fan i hal­len är ett lop­pis­fynd från Umeå. Hex­a­gon­spe­gel från Bo­lia.

Över öpp­na spi­sen häng­er ett fo­to­gra­fi av Pub­lic Ene­my från 1988 sig­ne­rad fo­to­gra­fen Ricky Po­well. Ba­bu­sj­ka­doc­kor köp­ta på Hötor­get i Stock­holm. Va­ser, H& M Ho­me och Svenskt Tenn, samt smyc­ken, Engstrom­de­sign. I kö­ket finns en plats­byggd sitt­bänk. Köks­skåp, Ikea, knop­par i mäs­sing från Bygg­fa­bri­ken och bänk­ski­va i kolmårds­mar­mor in­köpt hos Mar­mor­bru­ket. Kudd­fo­dral, La­ger­haus, tak­lam­por, Ikea.En del av hal­len är en mat­del med mat­bord, byggt av Jo­achims bror. Pinn­sto­lar Lil­la Åland i svart och björk, barn­stol från Ikea. Gar­di­ner i Jo­sef Frank- ty­get Man­hat­tan från Svenskt Tenn.

I Ty­ras sov­rum. Smink­spe­gel, skriv­bord och skriv­bords­stol från Ikea. Ljusslinga, Åh­léns.

Hos Hed­vig och Las­se häng­er ori­gi­nal­mål­ning­ar av Mrs Mig­het­to, kom­pis till fa­mil­jen. Boc­kar, sto­lar och skriv­bords­lam­pa, Ikea. Mat­ta, El­los.

I Hed­vigs och Las­ses sov­rum står ett om­må­lat skåp köpt på lop­pis. Ut­kläd­nings­korg från Afro­art.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.