På JOB­BET: THE ODE TO

An­na Lu­kins och He­le­na Carl­berg star­ta­de on­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To med am­bi­tio­nen att ska­pa en platt­form för kvinn­ligt konst­när­skap. Si­na ar­bets­da­gar till­bring­ar de i in­red­nings­fö­re­ta­get Tem­po­rärts lo­ka­ler på Kungs­hol­men, där en bland­ning av sty­lis­ter, e

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to MI­KAEL LUNDBLAD Sty­ling JES­SI­CA LAGERMAN Text CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

An­na och He­le­na star­ta­de on­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To med am­bi­tio­nen att ska­pa en platt­form för kvinn­ligt konst­när­skap. Si­na ar­bets­da­gar till­bring­ar de i in­red­nings­fö­re­ta­get Tem­po­rärts in­spi­re­ran­de lo­ka­ler.

HUR BöR­JA­DE DET? – Vi har bå­da bak­grun­der i mo­debran­schen. He­le­na var med och star­ta­de & Ot­her Sto­ri­es och har även ar­be­tat på The­o­ry i New York. An­na å sin si­da har va­rit bå­de på Hu­go Boss och H&M. Vi har va­rit vän­ner i många år och har bå­da all­tid haft en drag­ning till konst­när­skap och vi­su­el­la ut­tryck men är in­te konst­nä­rer själ­va ut­an har kul­ti­ve­rat det­ta ge­nom att job­ba i kre­a­ti­va bran­scher samt att gå på många ut­ställ­ning­ar och kur­ser ihop. Med on­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To vill vi er­bju­da ett sortiment som vi tyc­ker sak­nas: ut­val­da konst­verk som är hand­gjor­da men än­då har rim­li­ga pri­ser. Ver­ken är främst ska­pa­de av kvin­nor. HUR SER EN VAN­LIG DAG UT?

– En­t­re­pre­nör­s­li­vet är minst sagt en allsköns bland­ning av högt och lågt. Vi mås­te fixa var­je li­ten de­talj själ­va. En dag kan rym­ma att fixa lo­gistik, upp­da­te­ra hem­si­dan och skö­ta mom­sen sam­ti­digt som vi fo­to­gra­fe­rar pro­duk­ter, pra­tar med konst­nä­rer och ut­veck­lar bu­tikskon­cept.

På SKRIVBORDET?

– En vac­ker bland­ning av ke­ra­mik, fi­na pen­nor, di­ver­se vack­ra block, pors­lins­hun­dar, nap­par, pap­pers­pro­ver och så klart konst­verk. Och snacks, all­tid myc­ket snacks.

HUR På­VER­KAR PLAT­SEN ERT AR­BE­TE?

– Vi sit­ter i två oli­ka stä­der i två oli­ka län­der. An­na är ba­se­rad i Ams­ter­dam och He­le­na i Stock­holm, så en stor del av kon­to­ret sköts i mol­net och på te­le­fo­nen. Gal­le­ri­et har ny­li­gen flyt­tat in i in­red­nings­fö­re­ta­get Tem­po­rärts lo­ka­ler på Kungs­hol­men, och det är ett lyft att sit­ta i en kre­a­tiv kon­stel­la­tion med sty­lis­ter, en fotograf och nätverket Heja Li­vet. På så sätt föds fak­tiskt många idéer ge­nom just plat­sen. Nu till jul ska vi ex­em­pel­vis öpp­na en kon­cept­bu­tik till­sam­mans med Tem­po­rärt och Ty­pe O. På VäG­GAR­NA?

– Vi har gi­vet­vis gal­le­ri­ets egen konst på väg­gar­na och by­ter ut den med jäm­na mel­lan­rum. Just nu har vi någ­ra

”DET äR ETT LYFT ATT SIT­TA I EN KRE­A­TIV KON­STEL­LA­TION MED STY­LIST, FOTOGRAF OCH NäTVERKET HEJA LI­VET”

En­t­re­pre­nö­rer­na An­na och He­le­na bakom on­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To.HE­LE­NA CARL­BERG OCH AN­NA LU­KINSÅl­der: Bå­da är 33 år. Yr­ke: Grun­da­re av on­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To.Fa­milj: An­na har ma­ken And­ris och bar­nen Al­fred och Al­va. He­le­na har pojk­vän­nen Car­los samt si­na syst­rar, för­äld­rar och ”en mas­sa sys­kon­barn”.Job­bar: I The Ode Tos stu­dio, för till­fäl­let i in­red­nings­fö­re­ta­get Tem­po­rärts lo­ka­ler, på Kungs­hol­men i Stock­holm.

På An­nas och He­le­nas skriv­bord finns all­tid en bland­ning av fi­na pen­nor och block, pors­lins­hun­dar, pap­pers­pro­ver, di­ver­se ke­ra­mik och konst­verk.

Hu­vud­skulp­tu­rer av Kristi­i­na Haa­ta­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.