BANKIRLAMPAN 2.0

Plaza Interiör - - Aktuellt -

När de­sign­du­on Front fick i upp­drag att form­ge en se­rie lam­por till Na­tio­nal­mu­seums nya bib­li­o­tek var det den klas­sis­ka Bankirlampan som in­spi­re­ra­de all­ra mest. Ni vet, den där sma­ragd­grö­na lam­pan som blev så omått­ligt po­pu­lär i bör­jan på 1900-ta­let, sär­skilt i ban­ker och bib­li­o­tek. Det trod­des näm­li­gen att den grö­na fär­gen ha­de en lug­nan­de ef­fekt och var bra för kon­cent­ra­tio­nen. I sin se­rie 2.0-ban­kir­lam­por har Front be­hål­lit den sma­ragd­grö­na fär­gen men mo­der­ni­se­rat for­men och ska­pat ar­ma­tu­rer som ver­kar växa och an­pas­sa sig till sin om­giv­ning. Från den lil­la men tunga ba­sen skju­ter lam­por­na upp som spi­ran­de väx­ter – vis­sa sträc­ker sig högt upp mot ta­ket, and­ra fin­ner sin väg från gol­vet upp över föns­ter­kar­men för att hit­ta lju­set. Nu vän­tar vi ba­ra på att des­sa fi­ning­ar sätts i pro­duk­tion även för all­män­he­ten så att de dess­utom kan hit­ta vägen till vå­ra hem!

Lam­por, de­sign Front för Ze­ro Ligh­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.