Konst­mås­te i Mal­mö

Plaza Interiör - - Influens -

Hur kul att Lou­i­se Bour­geois till­fäl­ligt flyt­tar in på Mo­der­na mu­se­et i Mal­mö un­der näs­ta år? Hen­nes be­ty­del­se för ef­ter­föl­jan­de ge­ne­ra­tio­ner konst­nä­rer kan knap­past över­skat­tas. I syn­ner­het för den fe­mi­nis­tis­ka kons­ten var hon en ban­bry­ta­re: ”I he­la mitt liv som skulp­tör har jag strä­vat ef­ter att för­vand­la kvin­nan från ob­jekt till ett ak­tivt sub­jekt.” I Mo­der­na Mu­se­et Mal­mös nya sam­lings­ut­ställ­ning står allt­så just hen­nes verk i cent­rum och en pu­blik­suc­cé väl­kom­nas till sta­den. Ut­ställ­ning­en BLUE IS THE COLOR OF YOUR EYES på­går 11 feb­ru­a­ri – 26 ja­nu­a­ri 2020, Mo­der­na Mu­se­et Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.