Hal­lå där!

Fri­da Gustavs­son, Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka fo­to­mo­dell, som nu gör lång­films­de­but med hu­vud­rol­len i den svens­ka stor­fil­men Eld & lå­gor.

Plaza Interiör - - Influens -

Vi kän­ner dig som en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka fo­to­mo­del­ler. Det här med att skå­de­spe­la, är det en dröm som nu blir sann?

– Ja, jag har drömt om att skå­de­spe­la he­la mitt liv. Det har va­rit en hem­lig dröm som fått blom­ma fram till dess att den in­te läng­re går att blun­da för. Det tog många år att er­kän­na det för mig själv och se­dan bör­ja job­ba ak­tivt för att få den dröm­men att bli sann. Är så oer­hört lyck­lig och tack­sam över att nu­me­ra få ar­be­ta med det­ta på hel­tid. Du slog ige­nom som mo­dell re­dan som 15-åring och har sä­kert till­bring­at mer tid fram­för ka­me­ran än många av di­na med­spe­la­re i fil­men, vad tar du med dig?

– Jag tar med mig kropps­kon­troll och en ka­mera­va­na som in­te många har. Men fram­för allt så har jag ru­tin på hur man ar­be­tar långa da­gar och med nya män­ni­skor. Även om jag in­te job­bat med just film­pro­duk­tio­ner så länge, så har jag över tio års er­fa­ren­het av and­ra pro­duk­tio­ner och in­spel­ning­ar. Du blev ju fak­tiskt till­frå­gad att spe­la hu­vud­rol­len, som över­klass­dot­tern Nin­ni. Var­för just

du, tror du? Och var­för tac­ka­de du ja till just den här rol­len?

– Det är in­te of­ta man kom­mer över en så­dan här kvin­no­roll på film, all­ra minst i svensk film. Det finns ett djup och en bredd i Nin­ni och hen­nes be­rät­tel­se som loc­ka­de mig, men även myc­ket i hen­nes re­sa som jag kan kän­na igen mig i. Jag är så stolt över att re­gis­sö­rer­na Måns och Björn val­de just mig!

Vad har va­rit mest ut­ma­nan­de?

– Att kas­tas in i en hu­vud­roll som förs­ta film var ma­giskt och om­tum­la­de på sam­ma gång. Det mest ut­ma­nan­de … för­u­tom all ak­ro­ba­tik då, ha­ha … var att kom­ma över min pre­sta­tions­ång­est, släp­pa al­la hjärn­spö­ken och ba­ra nju­ta och ha kul.

Har du fått för­fråg­ning­ar om and­ra rol­ler?

– Un­der åren har det kom­mit in oli­ka för­fråg­ning­ar, men jag har ve­lat av­vak­ta till dess att jag känt mig re­do och hit­tat det där dröm­pro­jek­tet samt den där rol­len som jag verk­li­gen tror på. När jag fick lä­sa ma­nu­set till Eld & lå­gor var jag helt fast. Jag kän­de att det här mås­te jag få va­ra en del av.

Kom­mer vi se dig i nå­got an­nat snart?

– Just nu spe­lar jag in två tv­serier som kom­mer i SVT. Bå­da rik­tigt spän­nan­de pro­jekt.

Be­ty­der det att du av­slu­tar din mo­dell­kar­riär?

– Att sä­ga ja, det­ta är slu­tet, är kanske in­te helt sant. Jag ser det som en ny fas, ett nytt ka­pi­tel i li­vet där mo­dell­Fri­da tar ett kliv till­ba­ka.

Hur känns det nu när pre­miä­ren när­mar sig?

– Det känns ner­vöst men ock­så så här­ligt att få kas­tas in i Eld & lå­gors un­der­ba­ra värld igen! ♦

FIL­MEN ELD & Lå­GOR HAR PRE­MIäR 12 FEB­RU­A­RI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.