” VåR DRöM äR ATT BLI EN PLATT­FORM FöR KVINN­LIGT KONST­NäR­SKAP”

Plaza Interiör - - På Jobbet -

hand­gjor­da trä­tav­lor av Jo­a­kim Ny­ström, vil­ka är fan­tas­tiskt väl­gjor­da och har nå­got all­de­les eget. Ali­na Verg­na­nos tex­til­konst ad­de­rar ock­så en fin tre­di­men­sio­nell käns­la, och så har vi även ett par ori­gi­nal­teck­ning­ar av Alex­an­dria Coe. Vi är bå­da sak­le­ta­re så vi har dess­utom klätt väg­gar­na med fi­na små pry­lar, ma­te­ri­al och fo­ton som vi sam­lat på oss på re­sor.

LUNCH?

– Det ska sä­gas att ma­ten of­ta lig­ger i en ogla­mo­rös mat­lå­da, men att in­ne­hål­let än­då hål­ler en gans­ka am­bi­tiös ni­vå, för det mesta ve­ge­ta­riskt med nå­gon form av ost. Os­ten är hem­lig­he­ten.

VIL­KA PRY­LAR äR VIK­TI­GAST?

– Själv­klart konst­ver­ken som vå­ra konst­nä­rer har gjort. Det lig­ger så myc­ket tan­ke, hant­verk och kär­lek bakom var­je verk. Det vik­ti­gas­te med bå­de konst och pry­lar är att man kän­ner nå­got för dem och att de skän­ker gläd­je över lång tid. Det kan allt från ett fynd på Tra­de­ra till ett ori­gi­nal­verk gö­ra.

IN­SPI­RE­RAS AV?

– Ent­re­pre­nö­rer är vå­ra nya ido­ler. Nu för­står vi vil­ket mod och slit som lig­ger bakom att star­ta och dri­va fö­re­tag. På den konst­när­li­ga si­dan så trött­nar vi in­te på att tit­ta på ex­em­pel­vis Åsa Ste­ner­hag, syst­rar­na Pos­ter­nak, Ma­tis­se, Li­na Schey­ni­us, Hil­ma af Klint, c__ l__ o, Car­lo­ta Gu­er­re­ro, An­ton Al­va­rez, Ge­or­gia O’Ke­ef­fe, Wang & Sö­der­ström, Em­ma Bern­hard och Ke­nes­ha Sneed.

I HöG­TA­LAR­NA?

– Lus­tigt nog har vi bå­da He­le­nas spel­lis­tor som sound­track, vil­ket kan be­ro på att des­sa vår­das ömt ge­nom att upp­da­te­ras vec­ko­vis med nya in­di­elå­tar samt gam­la 70- och 80-talsfa­vo­ri­ter. Just nu be­står topp­lis­tan av New Or­der, Mid­night Sis­ter, Dol­ly Par­ton, The War On Drugs, La­na Del Rey och Syl­ve­s­ter. Inga kons­tig­he­ter att blan­da di­sco och country.

SVåRASTE ARBETSMOMENTET?

– Att få till ba­lan­sen mel­lan en kre­a­tiv vi­sion och den af­färs­stra­te­gis­ka mo­del­len. Vi har så otro­ligt myc­ket vi vill åstad­kom­ma och så många fan­tas­tis­ka män­ni­skor vi vill job­ba med, sam­ti­digt som det är ut­ma­nan­de att få ihop ek­va­tio­nen med en­dast två per­so­ner i bo­la­get.

DA­GENS BäS­TA STUND?

– När det pling­ar till i mo­bi­len från en för­sälj­ning. Det är den ul­ti­ma­ta be­kräf­tel­sen på att vi har ska­pat rätt sortiment och att vå­ra konst­nä­rers ar­be­te når sin publik. Vår dröm är att bli en platt­form för kvinn­ligt konst­när­skap, och var­je för­sälj­ning är ett steg åt rätt håll.

På hyl­lan mun­blåsta glas­skulp­tu­rer av Hel­le Mar­dahl. På bor­det skulp­tur Dood­le av Tufva De­sign. Va­sen av nors­ka Lil­li­an Tør­len är verk­li­gen unik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.