Brock

Fri­lans­jour­na­list

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Ka­ro­li­na Brock är Pla­za Kvin­nas New York-kor­re­spon­dent och har i det här num­ret fått kom­ma hem till en av värl­dens mest fram­gångs­ri­ka koc­kar, Mar­cus Samu­els­son och hans fru Maya. Ett jobb som vi­sar de­ras var­dag på Man­hat­tan. I New York är den ena da­gen ald­rig lik den and­ra, me­nar Ka­ro­li­na. Re­se­arch till hen­nes ar­tik­lar var­vas med att re­di­ge­ra bil­der och text till sin blogg på pla­za­kvin­na.com. Hen­nes störs­ta pas­sio­ner i li­vet kom­bi­ne­ras i for­meln: jour­na­li­stik, sty­ling och dans, nå­got hon är väl­digt tack­sam för. Finns det nå­gon du dröm­mer om att få in­ter­vjua?

– Rei Ka­wa­kubo (Com­mes des Garçons). Boychild. Värl­dens älds­ta män­ni­ska. Och sä­kert många fler. Nå­gon som orubb­ligt och kom­pro­misslöst ar­be­tar mot dis­kri­mi­ne­ring och för jäm­lik­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.