Pel­le Lan­ne­fors

Fo­to­graf

Plaza Kvinna - - NEWS -

Det var nå­gon gång i 23-års­ål­dern som Pel­le Lan­ne­fors bör­ja­de fun­de­ra på möj­lig­he­ten att bli yr­kes­fo­to­graf, och bör­ja­de plug­ga fo­to. In­nan dess ha­de det all­tid va­rit vik­tigt att ut­tryc­ka sig konst­när­ligt. Idag är det en rad oli­ka plat­ser och män­ni­skor som in­spi­re­rar: New York, Ri­chard Ave­don, Ös­ter­len, Roy An­ders­son, Ita­li­en och Sho­re­dit­ch är ba­ra någ­ra av dem. Upp­drags­gi­var­na är i dag ma­ga­sin som Straight De­sign, El­le Bul­ga­ri­en, Z Ma­ga­zi­ne, Su­pe­ri­or och från och med det här num­ret Pla­za Kvin­na. Har du nå­gon dröm­loca­tion?

– Jag bod­de ett år i Nya Ze­e­land – ett helt ma­giskt stäl­le. Det vo­re helt fan­tas­tiskt att ha en vec­kas mo­deplåt­ning på söd­ra ön. Det är ett va­ri­a­tions­rikt land­skap med regn­skogs­be­kläd­da berg pre­cis vid gla­ciä­rer, flo­der och sjö­ar med mi­ne­ra­ler som ger vatt­net otro­li­ga fär­ger – det är en upp­le­vel­se. Väl­digt trev­ligt folk där ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.