ETISKT & ET­NO

Plaza Kvinna - - MODE & SHOPPING -

En av vå­rens sto­ra tren­der är den glo­balt och et­niskt in­spi­re­ra­de. Så vad är bätt­re än the re­al de­al? Etiskt pro­du­ce­ra­de, hand­gjor­da klä­der och ac­ces­so­a­rer från värl­dens al­la hörn. Det fin­ner du hos Mu­zun­gu Sisters, som star­ta­des 2011 av Ta­ti­a­na San­to Do­min­go och Da­na Alik­ha­ni, som på många sätt är de­fi­ni­tio­nen av mo­der­na jet-sets. Al­la pro­duk­ter är pro­du­ce­ra­de av lo­ka­la hant­ver­ka­re med am­bi­tio­nen att al­la ska gyn­nas i pro­duk­tions­pro­ces­sen – vil­ket ock­så gör att al­la plagg bär på en unik histo­ria och arv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.