Skön­het SÄG DET MED FÄRG!

Plaza Kvinna - - WELLNESS -

ma­ke­up bju­der på en färg­fest ut­an dess li­ke. Se ba­ra hur Cha­nel val­de att smin­ka si­na mo­del­ler för sä­song­en så för­står du vad jag me­nar. Rik­tigt så färg­glad är kanske svårt för ge­me­ne man att va­ra, men tren­den är åt­minsto­ne tyd­lig. Per­son­li­gen nö­jer jag mig med en an­nan stark trend i som­mar – och det är den till läp­par­na! Jag, som bru­kar nöja mig med ne­u­tral lys­ter på läp­par­na, har haft svårt att vän­ja mig vid läpp­stift. På nå­got sätt sig­na­le­rar pro­duk­ten nå­got väl­digt vux­et och kraft­fullt. Men nu, när jag väl har bör­jat, är det svårt att slu­ta, och jak­ten på den per­fek­ta fär­gen är näst in­till oänd­lig. Of­tast är det dess­utom en färg man in­te alls för­vän­tar sig som man pas­sar bäst i. Säk­rast är helt klart att pro­va sig fram för att hit­ta rätt ny­ans. Hur som, som­ma­ren är på in­gång – pas­sa på att mö­ta so­lens strå­lar med li­ka strå­lan­de läp­par!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.