RELANSERAD DOFTIKON

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Trots att nya här­li­ga dof­ter stän­digt når bu­tik­shyl­lor­na så finns de där, klas­si­ker­na, som ald­rig går ur ti­den. Cacha­rels Anaïs Anaïs såg da­gens ljus 1978 och re­vo­lu­tio­ne­ra­de då med sin re­na, egen­sin­ni­ga doft. I år får den bå­de upp­da­te­rad de­sign och för­pack­ning. Dess­utom får den säll­skap av Anaïs Anaïs Pre­mi­er Dé­lice, en ung­dom­li­ga­re och fris­ka­re lil­la­sys­ter med sö­ta no­ter av pä­ron och vi­ta blom­mor. Pris 555 kr/50 ml.

Mi­ni­test 3 X BRUN UT­AN SOL

Self Tan Sen­si­ti­ve Lo­tion Face, 379 kr, St Tro­pez. Be­tyg: Sen­si­ti­ve Self Tan in­ne­hål­ler, till skill­nad från den van­li­ga, in­te nå­gon di­rekt färg – ut­an cre­men är vit, an­pas­sad för käns­lig hy och ger myc­ket fukt. Vi upp­le­ver att re­sul­ta­tet då blir li­te lät­ta­re än med ori­gi­na­let – vil­ket är top­pen! Det ger en na­tur­lig, mild och lys­ter­full färg som är en­kel att byg­ga upp dag för dag. Dess­utom luk­tar den i prin­cip ingen­ting!

Ra­di­an­ce Adi­an­ce-Plus Gol­den Glow Boos­ter, 295 kr, Clarins. Be­tyg: Tre drop­par i din van­li­ga dag- el­ler nattcre­me och du får helt ny glöd till an­sik­tet ett par tim­mar se­na­re. Är man ute ef­ter en brun ut­an sol som ger re­sul­tat snabbt är den­na en klart god­känd kan­di­dat! Det är näst in­till aning­en myc­ket med tre drop­par för den all­ra lju­sas­te hud­to­nen, men det blir trots det full pott för den fi­na och na­tur­li­ga fär­gen!

Self Tan­ning For Face, 645 kr, Sen­sai. Be­tyg: Ult­ralätt gel­kon­si­stens som smäl­ter på hu­den och upp­levs sval­kan­de. Sen­sa­is lyx­i­ga al­ter­na­tiv bju­der på en na­tur­lig, jämn och snygg brun färg, och pro­duk­ten är dess­utom i prin­cip doft­fri. Ett top­pal­ter­na­tiv där det en­da som drar ned be­ty­get är det saf­ti­ga pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.