Jo­han Åkes­son

Jour­na­list

Plaza Kvinna - - ADS -

Re­dan som femå­ring viss­te Jo­han Åkes­son vad han vil­le bli när han blev stor: jour­na­list. I bör­jan var det tv och ra­dio som loc­ka­de, men från och med gym­na­si­et hand­la­de allt om att skri­va. Det bör­ja­de med mu­sikre­cen­sio­ner, för att över­gå i ny­hets­rap­por­te­ring och en tjänst på DN som 20-åring. Idag, el­va år se­na­re, är han li­ka fast be­slu­ten om att han har värl­dens bäs­ta jobb. Upp­drags­gi­var­na är många: un­der sin kar­riär har han hun­nit job­ba för ett 30-tal oli­ka tid­ning­ar och ma­ga­sin med DN och Vec­kans Af­fä­rer som någ­ra av de främs­ta, va­rit med i tv och ra­dio samt skri­vit tre böc­ker. För Pla­za Kvin­na har han träf­fat re­a­li­tytv-re­gis­sö­ren An­na Mou­lai­son-Mo­o­re på plats i L.A. Be­rät­ta om mö­tet!

– Hon är en rik­tig stjär­na i tv-bran­schen i L.A. Det var häf­tigt att föl­ja hen­ne en dag på job­bet. Dels var det kul att se hur spän­nan­de in­spel­ning­en av Mas­ter­chef är, att re­a­li­ty-tv, fak­tiskt kan va­ra väl­digt äk­ta. Men fram­för allt var det im­po­ne­ran­de att se svens­ka An­na sty­ra över ett enormt team av ame­ri­kans­ka pro­duk­tions­snub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.