Star­ka kvin­nor

Plaza Kvinna - - ADS -

fun­na på ma­gis­ka vin­dar, sug­ges­ti­va Ex­cent­ris­ka ac­ces­so­a­rer ka­rak­tä­rer med vi­da käns­lo­spektran, vack­ra vå­ning­ar fle­ra trap­por upp – allt med Pa­ris vack­ras­te kvar­ter som ku­liss. Var­je kväll tar sa­gan oss med på ett helt nytt även­tyr där star­ka kvin­nor för be­rät­tel­sen fram­åt. Ma­de­moi­selle Oi­seau har bli­vit min och min älds­ta sons flykt från verk­lig­he­ten en li­ten stund. Här dröm­mer vi oss bort till sto­ra sa­long­er, my­tis­ka plat­ser och en värld som sträc­ker sig långt från vår or­di­nä­ra var­dags­bubb­la – och vi äls­kar det!

Men det är det där med star­ka kvin­nor jag tänk­te drö­ja mig kvar vid. Allt se­dan jag i min kan­di­datupp­sats i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap häv­da­de att Carl Jo­nas Lo­ve Al­mqvist, till min pro­fes­sors sto­ra för­bitt­ring, var bland Sve­ri­ges förs­ta fe­mi­nis­ter har det äm­net bul­tat li­te ex­tra varmt i mitt hjär­ta. Och det här num­ret av Pla­za Kvin­na kanske mer än nå­gon­sin hyl­lar den in­di­vi­du­ellt star­ka kvin­nan. Jag ha­de möj­lig­he­ten, till­sam­mans med min kol­le­ga Jen­nie Birg­mark, att un­der in­spel­ning­ar­na av Top Mo­del Sve­ri­ge i Syd­af­ri­ka, mö­ta årets vin­na­re: Fe­ben Ne­gash. Vil­ken fan­tas­tisk kvin­na – hen­nes re­sa, hen­nes själv­sä­ker­het och ka­ris­ma går in­te att ta fel på. Hon för­kropps­li­gar ut­tryc­ket att allt är möj­ligt, ba­ra man väl­jer att tro på det själv!

Det är den driv­kraf­ten och in­re styr­kan som vi i det här num­ret vill lyf­ta fram och främ­ja hos er lä­sa­re när vi till­sam­mans med två av lan­dets mest driv­na ent­re­pre­nö­rer, Isa­bel­la Löwen­grip och Ping­is Ha­de­ni­us, in­stif­tat The Beau­ty of En­t­re­pre­neurs­hip. Ett pris där vi, oav­sett vem du är el­ler var du kom­mer ifrån: mam­ma, stu­dent, kar­riärklätt­ra­re, dröm­ma­re, vill hjäl­pa den mest lo­van­de kvinn­li­ga ent­re­pre­nö­ren att star­ta sitt eget fö­re­tag. Har du en af­färsidé som du har gått och brainstor­mat på ett tag, som du skul­le vil­ja få li­te kon­sult­hjälp med att ut­veck­la, är det nu du ska fånga den chan­sen. Vi läg­ger ing­en vär­de­ring i om det är in­om barnom­sorg, de­sign, väl­gö­ren­het, tek­nik el­ler skön­het – vi vill helt en­kelt att fler kvinn­li­ga idéer ska få ving­ar!

Mer om The Beau­ty of En­t­re­pre­neurs­hip kan du lä­sa på si­dan 23. Jag ser fram emot att få ta del av er in­spi­re­ran­de ent­re­pre­nörs-an­da som jag så väl vet att ni be­sit­ter – let’s do this!

Ma­lin lund­ber g

ma­[email protected]­za­kvin­na.com

Sid 134 –143 Sid 68 – 74

03 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.