NYA SMA­LA­RE OSCAR

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Till fes­ten el­ler bröl­lo­pet – här är en kol­lek­tion klän­ning­ar som får den en­vi­sas­te byx­bä­ra­re att tju­ta av be­gär! Tolv vin­ta­ge­in­spi­re­ra­de klän­ning­ar är re­sul­ta­tet av nors­ka 10-års­ju­bi­le­ran­de by Ti Mos sam­ar­be­te med skå­de­spe­la­ren Pia Tjel­ta, som även syns på kam­panj­bil­der­na. Fi­nas­te si­den och bro­de­ri­er pry­der des­sa fe­mi­nint skräd­da­de klän­ning­ar med pris från 3 000 kr och upp. Finns på NK De­sig­ners pop up-yta fram till 8 ju­ni, net-a-por­ter.com och pi­atjel­ta­by­ti­mo.com. Det lå­ter kanske märk­ligt att Oscar Mag­nu­son sagt upp fle­ra av si­na åter­för­säl­ja­re och ban­tat ned bå­de pro­duk­tion och kol­lek­tion. Var­för? Jo, för att de vill sat­sa på kva­li­tet fram­för kvan­ti­tet! Nu­me­ra hit­tar vi dem ba­ra hos äk­ta pre­stigeop­ti­ker värl­den över. Vi gil­lar den kat­ti­ga mo­del­len Ju­ne, där ny­an­sen Pa­le Grey är en fa­vo­rit. Pris från 2 900 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.