KIM BRINK

MO­DELL/BLOG­GA­RE

Plaza Kvinna - - MANADEN MEDARBETARE -

Kim Brink blev upp­täckt av en mo­dell­scout re­dan som 13-åring hem­ma i Helsing­borg. Just då kän­des det in­te som hen­nes grej – och hon tac­ka­de nej. Men en tid se­na­re väck­tes in­tres­set och hon tog kon­takt med någ­ra oli­ka agen­tu­rer, va­let föll slut­li­gen på Eli­te i Kö­pen­hamn. Se­dan dess är en höjd­punkt i kar­riä­ren att få job­ba med Ar­ma­ni. För Pla­za Kvin­na dri­ver hon den om­tyck­ta blog­gen Fa­shion By Kim B, där hon lyf­ter fram mo­de med en sund in­ställ­ning. På si­dan 90– 97 hit­tar du hen­ne i en re­se­mo­desto­ry som hon fo­ta­de till­sam­mans med sin pojk­vän, tilli­ka fo­to­gra­fen Ka­cey Jef­fers, på ön Ne­vis. Vad gör du helst när du in­te job­bar?

– Ut­fors­kar nya ele­ment. Jag äls­kar att lä­sa böc­ker, re­sa till nya plat­ser och jag äg­nar stor del av min tid i na­tu­ren med fa­mil­jen och min hund. När­he­ten till ha­vet är ock­så vik­tigt för mig. Det är li­ka gi­van­de som min yo­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.