FÖR STRAND OCH SE­MES­TER

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Ci­a­té bju­der på en som­mar­kol­lek­tion na­gel­lack med samt­li­ga ku­lö­rer som kan tän­kas be­hö­vas un­der årets var­mas­te må­na­der – för­pac­ka­de i en li­ten bad­hytt! De små mi­ni­lac­ken ska­par de­fi­ni­tivt ha­be­gär till brun­brän­da hän­der och föt­ter. Se ba­ra till att haf­fa en bad­hytt in­nan de tar slut.slut Ki­tet säljs näm­li­gen i li­mi­te­rad upp­la­ga. Pris: 219 kr.

MI­NI­TEST 3 X VOLYMSCHAMPO & BAL­SAM

Fi­ne In­tel­lect, 249 kr/st, Ori­gi­nal Mi­ne­ral Be­tyg:tyg: När enk­la var­dags­ru­ti­ner­var­dags blir till me­nings­ful­langs­ful­la ri­tu­a­ler – det är pre­cis såå dden­na vo­lym­duo känns till hå­ret! Vo­lym­scham­pon kan in­te ut­fö­ra un­der­verk, men Ori­gi­nal Mi­ne­rals ger verk­li­gen hå­ret hjälp på tra­ven! Dess­utom är pro­duk­ter­na ex­tra snäl­la mot hå­ret, med en­bart in­gre­di­en­ser skon­sam­ma mot så­väl hår som mil­jö. Full pott!

El­vi­tal Fi­bralo­gy, 39 kr/st, L’Oréal Be­tyg: Som fil­lers för hå­ret! Tack va­re fram­steg in­om hår­fi­ber­forsk­ning­en kan tunt hår ome­del­bart för­bätt­ras. Äm­net fil­lox­a­ne, som ex­pan­de­rar in­ne i hår­fi­bern, hjäl­per till att ge ny vo­lym. Fun­kar det? Ab­so­lut! Hå­ret känns helt klart fyl­ligt, friskt och väl­dof­tan­de.

He­aling Vo­lu­me, 209 kr/st, L’ANZA Be­tyg: Den­na duo ska öka hå­rets vo­lym med upp till 60 pro­cent. Rik­tigt så myc­ket le­ve­re­rar den in­te, men hå­ret känns bå­de luf­tigt och lätt­for­mat ef­ter tvätt, ut­an att för den de­len gö­ra det fly­gigt el­ler torrt. Du­on pas­sar ex­tra bra för skan­di­na­viskt hår, då det in­ne­hål­ler Si­li­can som fäs­ter på hårstrå­ets ut­si­da och gör det sty­va­re. Det­ta i sin tur ger bå­de stöd och ökar hå­rets vo­lym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.