SOM­MAR­MO­DE PÅ OLI­KA SÄTT

Plaza Kvinna - - MODE -

I DET­TA NUM­MER trä­der Pla­za Kvin­nas chefre­dak­tö­rer in som sty­lis­ter då de har gett liv åt det vac­kert vi­ta mo­det Bo­he­mi­an White, där ing­en mind­re än vin­na­ren av Top Mo­del Sve­ri­ge 2014, Fe­ben Ne­gash, är mo­dell. På plats i Syd­af­ri­ka, un­der själ­va fi­nal­vec­kan av Top Mo­del, fång­a­de de bå­de lju­set och den rät­ta mo­dekäns­lan av en bo­he­misk fa­shionno­mad.

Ef­ter det tar vår blog­ga­re Kim Brink med oss på en gui­dad tur runt den ka­ri­bis­ka ön Ne­vis – klädd i här­ligt som­mar­mo­de, plå­tat av New York-ba­se­ra­de fo­to­gra­fen Ka­cey Jef­fers som själv väx­te upp på den ka­ri­bis­ka ö-pär­lan.

Själv dröm­mer jag om att trä­da in i en fu­tu­ris­tiskt spor­tig look, med ett par silv­ri­ga skor och run­da bril­lor från Di­or, en scu­ba­bi­ki­ni och en läc­kert blå bom­ber­jac­ka. Men mer tro­ligt, när du lä­ser det­ta, sit­ter jag på lan­det i ett par av­klipp­ta gam­la Le­vi´s och en ur­tvät­tad re­klam­tisha. Med des­sa två ima­gi­nä­ra bil­der fram­för mig kan jag plöts­ligt än­då in­te av­gö­ra vad som är snyg­gast – trots att sva­ret bor­de va­ra själv­klart. Va­let blir nog än­då det sist­nämn­da. För i in­ram­ning av svensk som­mar på lan­det, så blir allt så him­la myc­ket vack­ra­re. Och skö­na­re, in­te minst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.