Han­na Sør­heim

Mo­dell

Plaza Kvinna - - INNEHALL JULI -

När Han­na Sør­heim blev upp­täckt i Oslo, ha­de hon pla­ne­rat att sat­sa på sin hand­bolls­kar­riär. Det fick hon snart läg­ga åt si­dan för att helt by­ta ba­na. Nu skul­le hon re­sa jor­den runt som mo­dell och plå­ta för de all­ra störs­ta mär­ke­na och ma­ga­si­nen. Just nu bor och job­bar hon i Pa­ris, nå­got som var en dröm från start. Re­dan som 17-åring fick hon job­ba med de ab­so­lut bäs­ta. Han­na minns till­ba­ka på en plåt­ning med Cha­nel där hon fick bo på ett lyx­igt ho­tell i ett helt främ­man­de land.

– Det var en helt otro­ligt ro­lig upp­le­vel­se! Finns det nå­got du skul­le vil­ja änd­ra på in­om mo­dell­bran­schen?

– Det är en bransch där man mås­te va­ra väl­digt spon­tan och re­do att sät­ta sig på ett flyg­plan när som helst. Skul­le jag änd­ra på nå­got ha­de det va­rit att gö­ra det mer för­ut­säg­bart och or­ga­ni­se­rat, så att det blev lät­ta­re att pla­ne­ra in tid med fa­milj och vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.