Lop­pi sfyn­da i Hem­se

Plaza Kvinna - - RESA -

är jour­na­lis­ten som dri­ver saj­ten got­landstips.se till­sam­mans med Jour­na­list­vän­ner­na har hit­tat si­na eg­na dröm­hus ut­an­för Sli­te på öst­kus­ten och i Her­ta sö­der om Lju­garn. Hur kom det sig att ni star­ta­de got­landstips.se?

– Vi har bå­da hus på Got­land och till­bring­ar all­tid som­rar­na där, så vi ha­de re­dan sam­lat på oss mas­sor av smult­ron­stäl­len ge­nom åren som vi bru­ka­de tip­sa vän­ner och be­kan­ta om. Till slut kän­de vi att fler bor­de få upp­täc­ka hur fan­tas­tiskt Got­land är och hur många un­der­ba­ra stäl­len det finns. Vi vil­le helt en­kelt hjäl­pa and­ra att hit­ta guld­kor­nen i det sto­ra ut­bu­det som tu­rist­bro­schy­rer­na loc­kar med. Vil­ka är era ab­so­lu­ta smult­ron­stäl­len?

– I mi­li­tär­om­rå­det Bun­ge­näs ut­an­för Får­ösund hän­der det myc­ket just nu, där häng­er vi gär­na på Kalkla­dan och äter gott och kol­lar in spel­ning­ar. Lop­pis­fyn­dar gör vi hos Ku­riå­sa i Hem­se, och fi­kar gör vi på det ur­char­mi­ga Gu­la hu­set i Vis­by. Plå­tar­na med ny­bakt ver­kar hel­ler ald­rig si­na, och den lil­la in­ner­går­den med prun­kan­de ro­sor är hur my­sig som helst. Vil­ken strand häng­er ni på en varm som­mar­dag?

– Det be­ror på väd­ret, för det kan fak­tiskt skif­ta be­ro­en­de på vil­ken si­da av ön man är på. Men fa­vo­ri­ter är Aust­re på Sudret för den fan­tas­tis­ka san­den och lä­get. Är det för långt att åka, så är till ex­em­pel Åmin­ne på öst­kus­ten bra och barn­vän­ligt, och Su­der­sand på Fårö har ut­lands­käns­la med bar­be­que, pa­ra­sol­ler och båtut­hyr­ning. Men allt be­ror ju ock­så på om man kom­mer he­la fa­mil­jen el­ler om man vill ha lugn och ro. Det bäs­ta med Got­land är att det finns en bra strand för al­la! Hur in­re­der ni era som­mar­hus?

– Mest med lop­pis­fynd, mat­chat med li­te in­red­nings­de­tal­jer och ke­ra­mik av got­länds­ka form­gi­va­re. Det vo­re ett hel­gerån att in­te ha ett en­da lamm­skinn, så det har vi för­stås ock­så. Finns det nå­got dolt tips ni kan de­la med er av?

– Vi tror starkt på Guld­kag­gen som ny­öpp­nar i som­mar i Burgs­vik. Ett färg­starkt kom­pis­gäng från Got­land står ba­kom, och lä­get i ham­nen är hur här­ligt som helst. När man än­då är i Burgs­vik tyc­ker vi ock­så att man ska kol­la in Pe­ters ar­kiv, med ett fan­tas­tiskt ur­val av vin­ta­ge­möb­ler. Dess­utom öpp­nar duk­ti­ga ke­ra­mi­kern Jan Sand­blom en egen bu­tik där.

Ma­ria Sox­bo Em­ma Aspe­lin.

Em­ma äls­kar som­ma­ren i hu­set i Her­ta.

Ma­ri­as got­landspär­la lig­ger ut­an­för Sli­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.