Skön­het här­li­ga hår­da­gar!

Plaza Kvinna - - SHOPPING -

var en varm för­som­mar­dag, so­len stod högt och hu­vud­sta­den vi­sa­de sig från sin bäs­ta si­da. Längs Strand­vä­gen i Stock­holm pas­sa­de hår­vårds­mär­ket Ké­ras­ta­se på att fi­ra si­na 50 år på mark­na­den. Jag och min kol­le­ga Lo­vi­sa Bergs­trand var in­te ba­ra på plats för att sä­ga grat­tis på fö­del­se­da­gen, vi var ock­så där för att spa­na in mär­kets split­ter­nya se­rie Disci­pli­ne – en pro­dukt­lin­je för kon­trol­le­rat hår i rö­rel­se. Är in­te det vad vi al­la dröm­mer om? Med hjälp av Pro-Ke­ra­tin, pro­te­i­ner och ett yt­för­änd­ran­de kom­plex är se­ri­en ut­for­mad för att an­gri­pa hårstrå­et på två ni­vå­er, och på så sätt för­se hå­ret med bå­de mjuk­het och struk­tur. Ut­märkt!

Men det är in­te en­bart Ké­ras­ta­se jag ska äg­na det­ta in­tro åt, ut­an pas­san­de nog även mitt fa­vo­rit­te­ma: hår! Jag fa­sci­ne­ras verk­li­gen över vad en bra hår­dag kan gö­ra med mitt hu­mör, och li­kaså en mind­re bra hår­dag … För att rå­da bot på det sist­nämn­da har vi i det­ta num­mer tes­tat oli­ka torr­scham­pon, men vi går ock­så på sa­long för att tes­ta de se­nas­te be­hand­ling­ar­na för ett snyg­ga­re svall. Vi kny­ter ihop hår­säc­ken ge­nom att bju­da på vå­ra fa­vo­rittips! Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.