Höst­spa­ning

Plaza Kvinna - - BUSINESS -

kif­te – bäs­ta ti­den på mo­deå­ret! Trots att det är hög­som­mar, så är det nu vi änt­li­gen bör­jar spa­na mot den nya sä­song­en och läg­ger upp pla­ner för vår kom­man­de höst­gar­de­rob. Vi har på fö­re­gå­en­de si­dor ta­git er ige­nom mo­de­vec­kor­nas A– Ö och ni har ock­så fått en för­smak av 60-talst­ren­den som kom­mer starkt igen (väl­kom­men Ni­co­las Ghesquiè­re som ny chefs­de­sig­ner för Lou­is Vuit­ton!), samt in­spi­re­rats av lyx­igt stre­etsport­mo­de med Cha­nel i tä­ten (tack för att du still go­ing strong, Karl La­ger­f­eld!).

Att mat­cha i set är en an­nan sty­lingtrend som fort­sät­ter va­ra stark i höst. Men det be­hö­ver in­te be­ty­da strikt och dres­sat. Nej, hös­tens nya set kom­mer i allt från jer­sey till scu­ba och stic­kat. I mo­de­job­bet Re­a­dy, Set, Go vi­sar vår fo­to­graf Ni­na Hol­ma och jag på oli­ka sätt (set!) hur man kan bä­ra tren­den. Där­ef­ter gör fo­to­graf Pel­le Lan­ne­fors med sty­list Hil­da Sand­ström en sen­som­mar­tolk­ning av den mer bo­he­mis­ka tren­den av möns­ter­mix som vi kom­mer att få se myc­ket mer av den­na mo­de­höst.

Visst ska man nju­ta av här och nu, men att dröm­ma om hös­ten är ock­så en njut­ning i sig! So­li­ga häls­ning­ar,

Lo­vi­sa

Bergst rand

lo­vi­sa @pla za­kvin­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.