Vin­dar

Att grönt är skönt var bland det förs­ta vi lär­de oss i färg­kun­skap – och i höst rim­mar det mer rätt än nå­gon­sin för­ut.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET - Av LO­VI­SA BERGS­TRAND Fo­to ro­stam zan­di, All Over Press

och den rå­dan­de veg­govå­gen Det är in­te ba­ra Mil­jö­par­ti­et som fått grönt att pe­a­ka – ut­an den­na sä­song även någ­ra tunga trend­sät­ta­re på ca­t­wal­ken. Där­ibland the back­stage qu­een Pat McG­rath som ska­pat hös­tens he­tas­te ma­ke­uplook hos Di­or. Ögon­skug­gor­na var här må­la­de i två va­ri­an­ter: en snyggt high­tech-tur­kos, samt en grön som ska­pats med den nya pa­let­ten 5 Cou­leurs Jar­din.

– Vi val­de att gö­ra två looks med star­ka fär­ger för att un­der­stry­ka den mo­der­na och ur­ba­na an­dan i kol­lek­tio­nen, för­kla­ra­de McG­rath back­stage in­nan vis­ning­en. Vi vil­le ska­pa en slags ny, ur­ban käns­la.

En per­fekt ma­ke­up krä­ver en per­fekt bas – nå­got Di­or (som nu­me­ra fak­tiskt gått upp som det störs­ta va­ru­mär­ket för se­lek­tiv ma­ke­up i he­la värl­den) med si­na bas­pro­duk­ter är mäs­ta­re på att ska­pa. Till den­na look: Back­stage Eye Pri­me (för ögon­skug­gans per­fek­ta håll­bar­het) och Di­or Max­i­mi­zer (en vår­dan­de och för­tjoc­kan­de ma­sca­ra­bas). Dess­utom lan­se­ras förs­ta vec­kan i sep­tem­ber de­ras nya founda­tion Star – en pro­dukt som al­la founda­tion­jun­ki­es där ute de­fi­ni­tivt mås­te pro­va.

Grönt kanske in­te all­tid är första­handsva­let till var­dags­skug­gan, men ca­t­wal­ken vi­sar fle­ra sätt att ta sig an ku­lö­ren. Sub­tilt skim­ran­de i en mörk sot­ning som setts hos Pe­ter Som, i en me­tal­lisk skug­ga som hos An­na Sui och De­rek Lam el­ler var­för in­te som en skarpt grön ey­e­li­ner? Det krävs kanske just Tom Pe­cheuxs hän­der och gal­na päl­sar sig­ne­ra­de Jo­seph Al­tuzar­ra för att få en li­meg­litt­ran­de ögon­ma­ke­up att gö­ra mo­dern come­back. Men vi väl­kom­nar li­te glit­terglam i höst. För som Tom Pe­cheux själv ut­tryck­te det:

– In the end, fa­hion has to be fun.

Mi­ne­ra­li­ze Ey­es­ha­dow Smut­ty Green, 210 kr, MAC.

Green On The Run­way, 150 kr, OPI.

5 Cou­leurs Jar­din, 610 kr, Di­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.