My Fab Clo­set

Plaza Kvinna - - MODE -

My Fab Clo­set är din gar­de­rob i fic­kan – en app­tjänst som ef­fek­ti­vi­se­rar och gör det ro­li­ga­re att klä sig in­för fes­ten och sam­ti­digt ha till­gång till si­na vän­ners gar­de­ro­ber. Den fun­ge­rar som en vir­tu­ell gar­de­rob där man kan mixa och mat­cha samt få in­spi­ra­tion och feed­back från and­ra an­vän­da­re. Tjäns­ten in­ne­fat­tar även en mark­nads­plats där an­vän­dar­na kan kö­pa och säl­ja klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.