Att byg­ga en yes-gar­de­rob!

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

vet käns­lan när du ser ett plagg och ba­ra: YES! Du be­hö­ver in­te ens pro­va det, du ba­ra ser att det är helt per­fekt. Ett plagg som kom­mer ge dig li­te mag­pirr var­je gång det åker på. Som när jac­kan rå­kar ha di­na ini­ti­a­ler bro­de­ra­de på brös­tet el­ler skor­na har den per­fek­ta, skö­na klack du all­tid le­tat ef­ter. Ef­ter en som­mar av mer el­ler mind­re lyc­kad rea-shop­ping har jag lo­vat mig själv att ba­ra gå ef­ter yes-plag­gen. Är det ing­et solklart yes från bör­jan – då kan det li­ka gär­na va­ra.

I må­na­dens mo­de­jobb har fo­to­graf Pel­le Lan­ne­fors och sty­list Hil­da Sand­ström lekt med blå ac­cen­ter, me­dan vår L.A-fo­to­graf Christop­her Ar­dell tar oss med på en an­norlun­da mo­de­re­sa, där svens­ka Hol­ly­wood­skå­di­sen (tilli­ka Christop­her Ar­dells fru) He­le­na Matts­son mo­del­lar som the mo­dern mum – och gör på sam­ma gång en glam wi­fe-tolk­ning på hös­tens sto­ra 60-talst­rend.

Själv­klart har även vå­ra mo­de­re­dak­tö­rer Emi­lia Klang och Ma­lin Sjöstedt pre­cis som van­ligt, ploc­kat fram fle­ra po­ten­ti­el­la yes-plagg och ac­ces­so­a­rer att fyl­la gar­de­ro­ben med in­för den stun­dan­de höst­sä­song­en.

Väl mött,

Lo­vi­sa

Bergs­trand

lo­vi­sa @pla zakvi nna.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.