De stop­par i sig.”

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

i Ki­na, och att den på den ti­den kal­la­des Li­vets elix­ir.

Da­vid Am­ber­ton har ta­git dryc­ken till Sve­ri­ge. Allt bör­ja­de med att han brygg­de den i sitt kök ef­ter ett USA-be­sök, där han fick upp ögo­nen för kom­bu­cha. Idag dri­ver han ett full­fjäd­rat bryg­ge­ri i Stock­holm och har kun­der över he­la Nor­den. – Fler och fler in­om raw­food- och and­ra häl­so­kret­sar har fått upp ögo­nen för Kom­bu­cha. Vi får för­fråg­ning­ar från he­la Eu­ro­pa, men vet in­te hur vi ska hål­la upp ef­ter­frå­gan, sä­ger han när vi ses i den lil­la fa­bri­ken i Års­ta i Stock­holm där sto­ra fat av kom­bu­cha­kul­tur jä­ser, och där lå­dor fyll­da med flas­kor är re­do att frak­tas till häl­so­bu­ti­ker. Det dof­tar surt och li­te rut­tet. Kom­bu­cha har en väl­digt spe­ci­ell smak som kanske in­te pas­sar al­la. Men ge­nom att smak­sät­ta med fruk­ter och bär såsom per­si­ka, äpp­le och hal­lon får den, till­sam­mans med den na­tur­li­ga kol­sy­ran, en smak som är lät­ta­re att kän­na igen.

– Det lig­ger i ti­den. Män­ni­skor är nu­mer ex­tremt med­vet­na och no­ga med vad de stop­par i sig. Jag får en väl­digt skön typ av ener­gi av att dric­ka kom­bu­cha, en ba­lan­se­ran­de käns­la i ma­gen och he­la krop­pen fak­tiskt som jag in­te upp­le­ver med and­ra dryc­ker, me­nar Da­vid Am­ber­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.