LO­VI­SA BERGS­TRAND

MO­DE- OCH SKöN­HETS­CHEF

Plaza Kvinna - - REDAKTIONEN -

När bör­ja­de du job­ba på re­dak­tio­nen?

– Jag bör­ja­de prak­ti­se­ra som re­dak­tions­as­si­stent hös­ten 2009, pre­cis ef­ter att jag flyt­tat till Stock­holm från Lund. Bör­ja­de gans­ka snabbt skri­va om bå­de mo­de och skön­het, och på den vägen har det fort­satt! Vil­ket är ditt mest min­nesvär­da jobb och var­för?

– Det är nog min förs­ta ar­bets­upp­gift. Jag fick i upp­gift att bo­ka en re­sa för en mo­deplåt­ning, nå­gon­stans där det var lämp­ligt att fo­ta bad­mo­de i feb­ru­a­ri. Tea­met var klart och jag skul­le hit­ta en plats till en bra de­al, för bud­ge­ten var be­grän­sad. Pro­ble­met var att jag viss­te ingen­ting om någon­ting. Viss­te knappt hur en mo­deplåt­ning gick till och än mind­re hur man lyc­ka­des flir­ta med press­kon­tak­ter, oli­ka flyg­bo­lag och ho­tel­lä­ga­re. Men jag pro­va­de mig fram och det gick till slut. Det blev en re­sa till Gu­a­de­lou­pe och jät­tesnyg­ga bil­der. Vad har be­tytt mest för dig hit­tills?

– Ur en skön­hets­re­dak­törs syn­vin­kel var det nog när jag fick åka till New York och be­sö­ka me­ga­kon­cer­nen Es­tée Lau­der. Bå­de se hu­vud­kon­to­ret, med Mrs Lau­ders be­va­ra­de ar­bets­plats i en skyskra­pa med ut­sikt över Cen­tral Park, och få kom­ma bakom ku­lis­ser­na på mo­le­kyl­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.