JON­NA DAGLI­DEN

FEATUREREDAKTöR

Plaza Kvinna - - REDAKTIONEN -

När bör­ja­de du job­ba på re­dak­tio­nen?

– I ja­nu­a­ri 2012. Hur var för­vänt­ning­ar­na när du bör­ja­de på Pla­za Kvin­na?

– Många har en viss bild av hur det är på en mo­de­re­dak­tion, men på vår re­dak­tion finns det ingen­ting som he­ter bit­chig­het. Vi job­bar al­la mot sam­ma mål, och trots vå­ra olik­he­ter är vi al­la väl­digt öd­mju­ka och ser det mer som en till­gång. Där­för är det alltid li­ka kul att kom­ma till re­dak­tio­nen på mån­dags­mor­go­nen! Vil­ket är ditt mest min­nesvär­da jobb och var­för?

– Det mås­te nog va­ra när jag flög till Mi­a­mi för en 15-mi­nu­tersin­ter­vju med Penélo­pe Cruz. Vil­ken är den störs­ta hän­del­sen du va­rit med om?

– Folk för­vän­tar sig alltid att jag ska be­rät­ta om al­la coo­la kän­di­sar jag har in­ter­vju­at, men för mig är det al­la de små hän­del­ser­na som be­ty­der mest. Var­je gång jag träf­far en kvin­na som verk­li­gen brin­ner för sin idé, el­ler när jag ser en film som får he­la min värld att vän­das upp och ned, el­ler när jag får ett mail från en lä­sa­re som be­rörts av en text.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.