In­ne­lis­tan

Plaza Kvinna - - MODE -

FöR­äLS­KA DIG I:

Nya kloc­kor Sto­ra kloc­kor har va­rit tren­di­ga ett bra tag, men ex­tra rätt just nu är den plat­ta, sto­ra ur­tav­lan, gär­na med ett snyggt lä­derarm­band. Två nya svens­ka mär­ken att spa­na in är Bravur, med pri­ser från 7 950 kr, samt Nick Ca­ba­na, som lig­ger i un­ge­fär sam­ma pris­klass som Da­ni­el Wel­ling­ton, allt­så strax över tu­sen­lap­pen.

Arts & crafts Mo­de och in­red­ning går hand i hand, vil­ket syns in­te minst när IKEA tar upp en av hös­tens främs­ta mo­detren­der: hantverk och folklore. De gör en li­mi­te­rad kol­lek­tion un­der nam­net RYSS­BY – som har en char­mig es­te­tik som på­min­ner om den tid då fö­re­mål till­ver­ka­des för hand. I bu­tik 3 ok­to­ber.

FORT­SäTT äLS­KA:

Hat­tar ”Da­re to top your out­fit, wear a hat!” Det upp­ma­nar den nya svens­ka hatt­mo­dis­ten Ma­rie Dahlqvist oss med sitt nya mär­ke Ca­su­al Coutu­re där hös­tens kol­lek­tion Mo­dern Ec­cent­ric kos­tar mel­lan 1 995 kr och 2 995 kr. Vår and­ra, och kanske mest kän­da svens­ka mo­dist, Malin­da Dam­gaard, är i sin tur aktuell med en kol­lek­tion hat­tar och sorg­flor gjor­da för be­grav­ning.

20-åring­ar In­te ba­ra Pla­za Kvin­na fi­rar, ut­an ock­så Long­champs iko­nis­ka väs­ka Le Pli­a­ge fyl­ler 20 år. Vi äls­kar den – in­te minst i hän­der­na på snyg­ga kam­pan­jan­sik­tet Alexa Chung!

SE­PA­RE­RA IFRåN:

Regn­rus­ket Lik­som Hap­py Socks gör trå­ki­ga strum­por ro­li­ga­re, gör ny­star­ta­de va­ru­mär­ket Hap­py Sweeds reg­net li­te ro­li­ga­re. Med smar­ta, funk­tio­nel­la och läc­kert de­sig­na­de pa­ra­ply­er se­pa­re­rar du dig en­kelt från höst­reg­net! Pris: 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.