SAM­HäLLS­FE­NO­MEN, NäT­HAN­DEL & SEK­TER

Plaza Kvinna - - PLAZA -

2001 var året då vi pra­ta­de om hur sä­kert det egent­li­gen var att hand­la med kre­dit­kort på in­ter­net. Skul­le man vå­ga? Det­ta var även året då vi fa­sci­ne­ra­des, och för­fa­sa­des, av oli­ka sek­ter. Än­då plop­pa­de de upp som svam­par ur jor­den. Fle­ra ar­tik­lar, när vi blic­kar bak­åt, hand­lar ock­så om hur vi sö­ker ef­ter över­na­tur­li­ga svar och vi äg­na­de ota­li­ga si­dor åt oc­kul­ta fe­no­men och ste­nars ma­gis­ka kraft. Vi spåd­de i kort och i ru­nor, och frå­gan är vad vi sök­te ef­ter? Även de nya möj­lig­he­ter­na, att så en­kelt le­ta svar på world wi­de web, gjor­de att vi som ald­rig förr sur­fa­de på si­dor om häx­kraft, ufon och Ori­en­tens myste­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.