UPP­TäCK TREN­DEN FöRST

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

”The ci­ty that ne­ver sleeps”, bru­kar man sä­ga om New York. Jag skul­le vil­ja sä­ga att om du dröm­mer dig bort till nå­gon an­nan plats el­ler tid drar New York dig snabbt till­ba­ka till nu­et. Var­je dag ser du nå­got som får dig att ha­ja till och vak­na upp. Om du vill ve­ta vad som hän­der in­nan det hän­der, så att sä­ga, så gäl­ler det att du bryr dig om de­tal­jer­na. Kol­la in mind­re up and co­ming de­sig­ners och stu­de­ra streetstyle. Följ det som är kre­a­tivt un­der­ground och det som du gil­lar – även om ing­en kän­ner till det ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.