HÖS­TENS MO­DE­MIX

Plaza Kvinna - - MODE -

TJU­GO åR HAR GåTT se­dan förs­ta num­ret av Pla­za Kvin­na kom ut, och att blädd­ra bland de gam­la mo­de­job­ben är en minst sagt un­der­hål­lan­de upp­le­vel­se. Det är li­ka de­lar in­tres­san­ta, in­spi­re­ran­de till­ba­kablic­kar och choc­ke­ran­de skratt åt då­ti­dens tren­der. ”Vil­le man verk­li­gen se ut så där”, kan man in­te låt bli att tän­ka, även om man vet att man om 20 år sä­kert kom­mer tän­ka ex­akt sam­ma sak om da­gens mo­de.

Det finns dock en drös med tid­lö­sa klas­si­ker som åter­kom­mer år ef­ter år. Vår fo­to­graf Jo­han Nilsson och sty­list Han­na Holm­gren fång­ar i det­ta nummer en per­fekt höstt­rend med sto­ra ka­va­jer, mjukt stic­kat, de­nim och små­blom­mi­ga klän­ning­ar – och att mat­cha dem i kon­tras­ter­nas tec­ken: fe­mi­nint med mas­kulint och mjukt med hårt – känns som ett sty­ling­sätt vi äls­kat länge och som vi kom­mer äls­ka länge till. El­ler vad tror ni?

Men först ser ni vår mo­de­re­dak­tör Emi­lia Klang till­sam­mans med Ni­na Hol­ma pre­sen­te­ra hös­tens snyg­gas­te kap­por, nå­got som följs upp av Ma­lin Sjösted­ts ut­val­da guld­korn i hös­tens kapp­gui­de. Ef­ter det kom­mer den mo­der­na upp­da­te­ring­en av hös­tens arts & crafts-trend med folklore, hant­verks­de­tal­jer och et­nis­ka möns­ter fång­ad mitt i pul­se­ran­de storstaden New York.

Ja, hös­ten bju­der på en här­lig mo­de­mix och visst blir mo­det ock­så myc­ket ro­li­ga­re på hös­ten, helt en­kelt för att vi får ha mer klä­der på oss.

Årets bäs­ta mo­de­må­na­der är nu – så njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.