SO­FIA KARLS­SON

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

Ef­ter år av tur­ne­ran­de, fle­ra al­bum­släpp och to­talt fy­ra gram­mispri­ser, är So­fia Karls­son till­ba­ka med al­bu­met Reg­net fal­ler ut­an oss, som släpp­tes 15 ok­to­ber. Än en gång upp­fin­ner hon sig själv! Du har ut­veck­lat ett nytt sound i mu­si­ken, vad tar du med dig från det gam­la och hur be­skri­ver du det nya?

– All mu­sik jag gör är djupt per­son­lig, så jag själv är ju kvar från det ti­di­ga­re soun­det. Men nu är hel­hets­soun­det nytt, det är elekt­ri­fi­e­rat och lå­tar­na är an­norlun­da. Jag har kom­po­ne­rat an­norlun­da och gör en re­sa från vi­san in i pop­mu­si­ken än­nu mer. Du be­skri­ver att du kän­ner dig mer som mu­si­kant än ar­tist. Vad är det du tyc­ker är job­bigt med det li­vet?

– Det är ro­li­ga­re att sit­ta på en jam­ses­sion i Cork, Ir­land, än att gå på glam­mi­ga till­ställ­ning­ar och pre­miä­rer i Stock­holm helt en­kelt. För­sö­ker hål­la hu­vu­det in­ne i mu­si­ken istäl­let för att sät­ta föt­ter­na på rö­da mat­tan. Jag fes­tar mest i Pa­ris där ing­en vet vem jag är och allt är li­te mer färg­glatt. Hur har du växt rent per­son­ligt?

– Jag lär mig av att le­va, att skri­va och se på värl­den. Jag äls­kar att va­ra 39 och kun­na och för­stå mer. Att skri­va är att re­flek­te­ra och att sjunga är att va­ra i nu­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.