Ca­ra go­es DKNY

CA­RA DE­LE­VING­NE äR MO­DEL­LEN På AL­LAS LäP­PAR. HEN­NES ENER­GI OCH SIN­NE FöR HU­MOR HAR SMITTAT AV SIG På MO­DEBRAN­SCHEN. I HöST äR HON OCK­Så AK­TU­ELL MED EN EGEN MINIKOLLEKTION, SKA­PAD I SAM­AR­BE­TE MED DKNY. SOM EN­DA SVENSKT MA­GA­SIN FICK PLA­ZA KVIN­NA MöJ­LIG­HE­TEN

Plaza Kvinna - - SHOPPING - AV AN­NA KA­RO­LI­NA BROCK

känns of­ta igen på si­na mar­ke­ra­de och CA­RA DE­LE­VING­NE na­tur­li­ga ögon­bryn, men tit­tar man li­te när­ma­re känns det mesta na­tur­ligt med Ca­ra. Hon är en av de star­kast ly­san­de stjär­nor­na på mo­dell­him­len, men ver­kar stå med bå­da föt­ter­na sta­digt på jor­den. Vi ser hen­ne just nu i de störs­ta mo­dekam­pan­jer­na, på de vik­ti­gas­te mo­de­vis­ning­ar­na och nu även som de­sig­ner. Al­la vill ha en bit av Ca­ra och allt som 22-åring­en tar sig an blir ock­så rik­tigt bra. Trots att hon är en del av den hår­da mo­debran­schen, lyc­kas hon bå­de bju­da på sig själv och va­ra den hon är. I hös­tens sto­ra de­sign­snackis bju­der en av värl­dens störs­ta de­sig­ners, Don­na Ka­ran, in Ca­ra till sitt mär­ke DKNY för att gö­ra just det: de­la med sig av sig själv in i mins­ta söm. Och kol­lek­tio­nen ver­kar ha bli­vit en match ma­de in he­a­ven.

– Den är rå och au­ten­tisk, be­rät­tar Ca­ra. Var­je plagg re­pre­sen­te­rar mig, från mi­na ta­tu­e­ring­ar som om­vand­lats till t-shirt­prints till att mitt namn står i pan­nan på mös­sor­na. Och var­je plagg be­rät­tar en histo­ria om mig och mi­na er­fa­ren­he­ter.

Ca­ra för­kla­rar hur hon va­rit in­vol­ve­rad i var­je aspekt av kol­lek­tio­nen, valt skär­ning­ar och fär­ger lik­som for­mer, fit och stil. Hon har va­rit i stän­dig kon­takt med de­sign­tea­met och sam­ar­be­tet blev en fu­sion av hen­nes per­son­li­ga stil och det mär­ket står för.

– Jag äls­kar att stil­mäs­sigt in­spi­re­ras av det som var och att hyl­la då­tid, nu­tid och fram­tid på en och sam­ma gång! Jag är en 90-tals­ba­by och jag äls­kar allt som har med 90-tals­stil att gö­ra.

För­må­gan att ac­cep­te­ra och hyl­la al­la si­dor av sig själv är någon­ting som bå­de DKNY och Ca­ra De­le­ving­ne ut­strå­lar. ”Om­fam­na di­na egen­he­ter”, som hon skri­ver på sitt Instagram­kon­to el­ler "Don't wor­ry" vil­ket ock­så bli­vit till t-shirt­tryck i kol­lek­tio­nen. Med näs­tan sju mil­jo­ner föl­ja­re på Instagram, är det allt­så in­te ba­ra mo­de­värl­den som hyl­lar hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.