Char­li XCX

XCX HAR GJORT SIG LI­KA KÄND FÖR SIN PER­SON­LIG­HET SOM SIN MU­SIK. VI TRÄF­FA­DE HEN­NE IN­FÖR AL­BUM­SLÄP­PET FÖR ATT PRA­TA FE­MI­NISM OCH HEN­NES SVERIGEFÄBLESS.

Plaza Kvinna - - Contents - AV JON­NA DAGLI­DEN

Det var ga­let. Det hän­de så snabbt. Jag Ico­na Pops hit I Lo­ve It: job­ba­de ald­rig med dem i stu­di­on ut­an jag skrev lå­ten på mitt ho­tell­rum på en halv­tim­me. Sen möt­te jag Aino på ga­tan en dag, en vec­ka se­na­re kom de till stu­di­on, tog lå­ten och gjor­de den till sin egen. Det var kons­tigt, jag kän­ner mig in­te så con­nectad till lå­ten, men det öpp­na­de dör­rar för mig som låt­skri­va­re.

Känns som mitt and­ra hem. Jag har spe­lat in Om Stock­holm: myc­ket här. Jag äls­kar svens­kar och har många bra vän­ner. Jag kom hit förs­ta gång­en när jag var 17. Jag kom­mer så bra över­ens med er.

Med det här al­bu­met för­sök­te jag in­spi­re­ra Al­bu­met Suc­ker: unga tje­jer. Jag kom­mer ihåg när jag väx­te upp och lyss­na­de på lå­tar på re­pe­at. De för­änd­ra­de mitt liv och fick mig att tän­ka på kvin­nor på ett nytt sätt. Jag vil­le gö­ra ski­van för unga tje­jer, och få dem att kän­na att det är okej att va­ra sig själv. Att nå­got an­nat än ste­re­o­ty­pen är sex­igt. Att nå­got vilt och rått kan va­ra sex­igt. Bo­dy of My Own är en låt som hand­lar om att ha kon­troll över sin kropp, att kän­na att man tar mak­ten som en stark kvin­na.

Jag ser på det ur ett mu­sik­per­spek­tiv. Det har va­rit Fe­mi­nism: som en stor våg av fe­mi­nism, vil­ket är jät­te­bra. Men det har va­rit en stor de­batt om vem som är fe­mi­nist och in­te. Men om du är kvin­na el­ler man och tror på jäm­lik­het – då är du fe­mi­nist. Det spe­lar ing­en roll hur du klär dig, vad du sä­ger, gör el­ler hur du dan­sar. Män­ni­skor frå­gar: ”Hur kan du va­ra fe­mi­nist när du klär dig så?” Men jag tror in­te att det har med sa­ken att gö­ra. Ibland klär jag mig på ett pro­vo­ka­tivt sätt, men jag gör det för mig själv. Det gör in­te att jag är en mind­re värd fe­mi­nist.

Mo­de är in­te så vik­tigt. Mer stil. Just nu äls­kar jag att ha Stil: på mig py­ja­mas. Jämt, ute och på scen. Min stil är in­spi­re­rad av 90-ta­let. Li­te ”bad girl, sas­sy 90-tal”. Det är så fel att det blir rätt!

Jag äls­kar Ma­rie La­veau i Stock­holm. Ma­ten, Häng­er helst: drin­kar­na, fes­ter­na – allt är bra. Det är ett av mi­na fa­vo­rit­stäl­len.

Mitt pass, jag vet ald­rig var jag ska. Och sol­glas­ö­gon. I hand­väs­kan:

Jag minns när jag såg videon Ba­by One Mo­re Ti­me. Mu­sik­min­ne: Jag blev helt ex­sta­tisk och ro­pa­de på mam­ma: ”Jag vill va­ra som Britney”.

Det finns en jät­te­bra vin­ta­ge­bu­tik i Stock­holm, Shop­par helst: på Tim­mer­mans­ga­tan. Jag ha­de pre­cis köpt en blå lä­der­jac­ka med ste­nar där och så stöt­te jag på det svens­ka ban­det Vul­ka­no som jag träf­fat ti­di­ga­re. De ut­brast: ”Du har på dig vår ma­na­gers jac­ka!” Jag sva­ra­de att jag köpt den i en vin­ta­ge­bu­tik, och då vi­sa­de det sig att hon ha­de läm­nat in jac­kan just den da­gen!

Ingen­ting. Ald­rig. Ång­rar:

Läs he­la in­ter­vjun med Char­li XCX på pla­za­kvin­na.com

CHAR­LOT­TE EM­MA AITCHISON ÅL­DER: 22 år. BOR: På lan­det ut­an­för Lon­don. BAK­GRUND: För­u­tom att spe­la in sin egen mu­sik, skri­ver hon mu­sik till and­ra ar­tis­ter. Hen­nes ge­nom­slag kom i och med Ico­na Pops sto­ra hit I Lo­ve It. Hen­nes förs­ta al­bum, True...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.