3 X MU­SIK­TIPS

Plaza Kvinna - - Nöje & Kultur -

Un­der 2014 har mu­sikund­ret Da­vid Gu­et­ta haft fram­gång på fram­gång med ny mu­sik. Med den se­nas­te sing­eln, Dang­e­rous, fort­sat­te han ut­veck­la sitt sound med in­flu­en­ser från bland an­nat fun­ken. I skri­van­de stund vän­tar vi spänt på al­bu­met Lis­ten som bor­de nått dig nu.

Soul­stjär­nan Ma­ry J. Bli­ge har pre­cis släppt al­bu­met The Lon­don Ses­sions där hon sam­ar­be­tat med ar­tis­ter och pro­du­cen­ter som Sam Smith, Emi­le San­dé, Eg White och Naughty Boy. Det var Lon­don som blev plat­sen för hen­nes jakt ef­ter ett nytt sound. Re­sul­ta­tet är en bland­ning av hip­hop och soul, där hon sam­ar­be­tat med någ­ra av de he­tas­te brit­tis­ka ar­tis­ter­na och pro­du­cen­ter­na just nu.

– Ti­teln 70/30 har fått folk att tro att det hand­lar om en port­kod, nå­gon an­nan frå­ga­de om det hand­la­de om en drink. Men för oss hand­lar den om läng­tan bort och till­ba­ka, och om för­vänt­ning­ar, sä­ger pop­du­on André Carls­son och Isak Fri­berg om sin sing­el.

Med sitt ali­as Llojd, skri­ver de tex­ter som när­mast kan be­skri­vas som en ton­sätt­ning av ton­år­sli­vet. 19 de­cem­ber spe­lar de på Pus­ter­vik i Gö­te­borg.

Da­vid Gu­et­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.