STRÅ­LAN­DE JUL MED NIKLAS LIND

Plaza Kvinna - - Nöje & Kultur -

En ly­san­de stjär­na på den svens­ka mu­siksce­nen just nu sta­vas Niklas Lind. Med stor in­spi­ra­tion från den svens­ka vistra­di­tio­nen, lå­ter han in­te som nå­gon an­nan. I ok­to­ber släpp­tes EP:n Höst och la­gom till jul kom­mer EP:n Vin­ter.

Din låt En strå­lan­de jul kom­mer i al­la fall gå varm hem­ma hos mig un­der ju­len! Be­rät­ta om vad den lå­ten be­ty­der för dig?

– Trev­ligt att hö­ra! Man kan ju hop­pas att den blir en klassiker ... Jag tyc­ker om te­mat. Den där ska­van­de käns­lan att trots per­fek­ta om­stän­dig­he­ter är man än­då in­te rik­tigt lyck­lig. Ju­len är ett väl­digt bra ram­verk för den sor­tens kon­flikt. Många av oss har väl en tyd­lig bild av hur det per­fek­ta jul­fi­ran­det ser ut. Sång­ens jag är ju mitt i just det. Och än­då vill han va­ra nå­gon helt an­nan­stans. Med nå­gon helt an­nan. Du har sagt att det är vik­tigt att va­ra är­lig i di­na tex­ter. Vil­ken skul­le du sä­ga är den mest ut­läm­nan­de lå­ten för dig?

– Jag är 100 pro­cent är­lig i det att al­la käns­lor jag be­skri­ver i sång­er­na har jag nå­gon gång känt. Det be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis att histo­ri­er­na i sig är själv­bi­o­gra­fis­ka. Jag har nog ba­ra skri­vit två sång­er som verk­li­gen är en slags in­ne­hålls­för­teck­ning av mig som per­son. De he­ter Hej, hej och Som­mar­vind. Bå­da tror jag kom­mer ut i vår/som­mar.

Har du nå­gon över­lev­nads­stra­te­gi un­der den svens­ka vin­tern? Nå­got tips på hur?

– Fly lan­det! An­nars är id­rott, al­ko­hol och sex bra sub­sti­tut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.