BÄS­TA SS/15-KOL­LEK­TIO­NER­NA

Plaza Kvinna - - Mode -

LIE SANG BONG – Har va­rit vår fa­vo­rit­de­sig­ner un­der fle­ra år då han ald­rig slu­tat att över­ras­ka och stän­digt får oss att tap­pa ha­kan. Den här sä­song­en top­pa­de han åte­ri­gen sin för­ra kol­lek­tion och hän­för­de med en fa­bu­lös hand­må­lad ca­t­walk, vack­ra fjä­rilskre­a­tio­ner och dröm­li­ka ma­te­ri­al.

METRO CI­TY – Vi­sa­de upp en kol­lek­tion i ren per­fek­tion där al­la plagg gär­na får hänga i vår gar­de­rob till vå­ren. Här snac­kar vi smas­ki­ga pa­stel­ler, dös­nyg­ga väs­kor och oli­ka va­ri­an­ter av peplums. En kol­lek­tion som ab­so­lut har po­ten­ti­al att slå värl­den över. Till och med skå­de­spe­la­ren Jes­si­ca Al­ba satt mitt emot oss på front row!

STE­VE J & YO­NI P – Helt klart det coo­las­te de­sig­ner­pa­ret just nu som står för den tuf­fas­te stre­etsty­le­kol­lek­tio­nen den här sä­song­en. De vi­sa­de upp star­ka sta­te­ment­plagg i mi­li­tärgrönt med tryck och tyll­de­tal­jer. Plag­gen re­pre­sen­te­ra­de den nya, tuf­fa och mo­de­rik­ti­ga ge­ne­ra­tio­nen som även ut­an­för ca­t­wal­ken bär Ste­ve J & Yo­ni P-plagg. Sam­ti­digt hyl­las de­sig­ner­du­on av bå­de kän­di­sar och mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.