Mo­de & shop­ping

Plaza Kvinna - - Contents -

HÅL­LA I HAND

Den New York-ba­se­ra­de de­sig­nern And­re Lan­deros Michels es­te­tik är mörk, ro­man­tisk och di­sci­pli­ne­rad. In­spi­re­rad av mu­sik, goth och new wa­ve har han främst gjort herr­kol­lek­tio­ner se­dan sin ex­a­men från Par­sons School of De­sign, men även unis­ex­plagg och lä­de­rac­ces­so­a­rer – som fak­tiskt till­ver­kas i Sve­ri­ge. Kol­lek­tio­nen går un­der nam­net Lan­deros New York, och väs­kan Restraint Clutch åker med sitt läck­ra hand­tag di­rekt upp på vår öns­ke­lis­ta!

DE SMÅ STUN­DER­NA ...

… i li­vet, det är vad UGG Austra­lia vill hyl­la. Bland de­ras am­bas­sa­dö­rer hit­tar vi Han­ne­li Musta­par­ta – mo­de­blog­gers­kan som all­tid har ON-knap­pen påsla­gen. Här får vi mö­ta hen­ne när hon kopp­lat ned tek­ni­ken – i ett par my­si­ga UGG:s såklart. Bo­te­med­let mot frus­na föt­ter!

SPA­NA IN ...

… ett nytt glas­ö­gon­mär­ke! Tan­ken ba­kom Stock­holms­ba­se­ra­de

Ni­vi­das är att kun­na va­ri­e­ra glas­ö­gon ef­ter till­fäl­le och hu­mör, ut­an att be­hö­va kom­pro­mis­sa på de­sign och kva­li­tet – till fan­tas­tiskt pris. Du be­stäl­ler kost­nads­fritt hem glas­ö­go­nen, och kan pro­va dem till­sam­mans med di­na fa­vo­rit­klä­der (och pas­sa på att be om smak­råd) in­nan du be­stäm­mer dig. Vi gil­lar de trans­pa­ren­ta bå­gar­na Vi­en­na, bå­de so­li­sar och van­li­ga bå­gar! Pris: 850/1 500 kr.

NYSKRÄDDADE 501:OR

Un­der de­cen­ni­er har an­vän­da­re av 501®:or sytt in be­nen på si­na jeans för att få snä­va­re pass­form. År 2015 gör Le­vi’s job­bet åt oss! Den här sä­song­en har de ta­git de iko­nis­ka 501®-je­an­sen, lagt ut mid­jan en stor­lek och sytt in be­nen från knä till an­kel. Näs­ta års it-byxa! I bu­tik och on­li­ne i bör­jan av ja­nu­a­ri.

LÅ­NA SMYC­KEN

Jo­han­naN till­ver­kar smyc­ken med fo­kus på håll­bar­het och tid­lös de­sign. Nu sat­sar de, på Frej­ga­tan 47 i Stock­holm, på ut­lå­ning av smyc­ken och på shop­ping on­li­ne @jo­han­na-n.com.

– Idén föd­des då ett tips för en mer hållbar gar­de­rob är att sat­sa på basplagg och att by­ta ut ac­ces­so­a­rer – vil­ket i läng­den in­te alls är håll­bart. Det är an­led­ning­en till att vi tog fram det här.

Arm­band Björk, 650 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.