Par­ty­top­pen är död

Plaza Kvinna - - Contents - LO­VI­SA BERGS­TRAND MO­DE- OCH SKÖN­HETS­CHEF LO­VI­[email protected]­ZA­KVIN­NA.COM

JU­LENS SHOPPINGFROSSA lik­nar ing­en an­nan. Nya klä­der till jul­par­tyt och ad­vents­ming­let, pre­sen­ter till nä­ra och kä­ra, och se­dan re­ashop­ping på det. Men den över­driv­na kon­sum­tio­nen har länge känts, tja … li­te ofräsch?

Jo, par­ty­top­pen är död. Att spon­tans­hop­pa en glitt­ran­de topp på väg hem från job­bet på fre­dags­kväl­len, så pass ex­tra­va­gant och av så då­lig kva­li­tet att den kanske kas­tas ef­ter ba­ra en an­vänd­ning, rim­mar väl­digt då­ligt med bå­de stil och mil­jö­med­ve­ten­het. Om man istäl­let, med li­te ef­ter­tan­ke, sat­sar på en glitt­ran­de topp av bätt­re kva­li­tet – som man med rätt sty­ling kan bä­ra till var­dags – så har man gjort bå­de en smart af­fär och hit­tat ett sätt att hot­ta upp sin var­dags­stil. Själv in­spi­re­ras jag väl­digt myc­ket av Max Ma­ra som den­na sä­song vi­sa­de strå­lan­de ex­em­pel på hur guld kan mat­chas med stic­kat och tweed. I vårt guld­glän­san­de mo­de­jobb vi­sas ock­så fest­plag­gens flex­i­bi­li­tet!

Vad det hand­lar om är att gö­ra go­da in­ve­ste­ring­ar, och i re­a­ti­der gäl­ler det att tän­ka till li­te ex­tra för att in­te gö­ra ”dum­ma” fynd. Det gäl­ler att in­ven­te­ra sin gar­de­rob in­nan shop­pingrun­dan för att få koll på vad man egent­li­gen be­hö­ver – och i bu­tik stäl­la sig frå­gan: Kö­per jag det­ta ba­ra för att det är bil­ligt el­ler är det en god in­ve­ste­ring? Till sist ett tips till al­la ini­ti­e­ra­de fa­shio­nistas: Se till att ha li­te koll på vårtren­der­na som kom­mer. Ett smak­prov på den kom­man­de vå­ren finns på si­dan 77– 81. Hap­py shop­ping!

Med bub­bel i hand och pal­jettset från Dry La­ke på Pla­za Kvin­nas ju ju­bi­le­ums­fest. Till väns ster: Kugg Neck­la­ce, 1 495 kr, Jo­han­naN. Med klac­kar och fest­lig topp blir des­sa mju­kis­byx­or i cash­me­re och me­ri­noull vär­di­ga bå­de jobb­var­dag och ad­vents­ming­el....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.