Mo­de­lounge

Plaza Kvinna - - Contents -

Om in­te är det hög tid att du får upp KÄN­NER DU TILL CA­LI­DA? ögo­nen för det! Det schwei­zis­ka va­ru­mär­ket brin­ner för ma­te­ri­al och håll­bar­het, och ska­par de skö­nas­te av un­der­klä­der där kom­fort och kva­li­tet blan­das med in­no­va­tion och spän­nan­de ma­te­ri­al­val. Alex­an­dra Hel­bling, pro­dukt- och va­ru­mär­kes­chef på Ca­li­da, be­rät­tar mer. Vad skil­jer era un­der­klä­der från and­ra?

– Vi gör hög­kva­li­ta­ti­va un­der­klä­der till ett bra pris. Un­der­klä­der som är bå­de snyg­ga och be­kvä­ma nog att bä­ra var­je dag. Vi tror att un­der­klä­der är mer än ba­ra tex­ti­ler som täc­ker vis­sa de­lar av krop­pen. Ca­li­das un­der­klä­der hjäl­per dig att må bra och att fram­hä­va din kvinn­lig­het på ett na­tur­ligt sätt. Vad be­ty­der un­der­klä­der för en look?

– Un­der­klä­der är ba­sen för var­je look. Ing­et an­nat klä­des­plagg kom­mer så tätt in­på krop­pen. Un­der­klä­der­na ska va­ra i hög kva­li­tet för att ge god kom­fort, per­fekt pass­form och en skön och mjuk käns­la mot hu­den. Själv­klart ska de ock­så va­ra snyg­ga och pas­sa din per­son­li­ga stil. Fi­na un­der­klä­der stär­ker själv­för­tro­en­det hos al­la kvin­nor. Er nya se­rie Al­peng­low in­ne­hål­ler mjölk­pro­te­in – be­rät­ta hur!

– Ca­li­das Al­peng­low-se­rie är till­ver­kad av en in­no­va­tiv fi­ber­bland­ning som in­ne­hål­ler cel­lu­lo­sa micro­mo­dal och mjölk­pro­te­i­ner för en mjuk och be­kväm pass­form. Mjölk­pro­te­in har an­ti­bak­te­ri­el­la och tem­pe­ra­tur­re­gle­ran­de egen­ska­per som bi­drar till att för­hind­ra torr hud och främ­ja hud­cel­ler­nas re­pa­ra­tion, vil­ket gör den ide­a­lisk för kvin­nor med käns­lig hud. Mjölk­fib­rer­na är pro­du­ce­ra­de från mjölk som in­te kan an­vän­das för kon­sum­tion, ut­an ke­mis­ka till­sat­ser. För­sik­tig an­vänd­ning av na­tur­re­sur­ser, som in­hemskt bok­trä och den in­no­va­ti­va, kol­di­ox­id­ne­utra­la och vat­ten­spa­ran­de till­verk­nings­pro­ces­sen, gör ma­te­ri­a­let till en av de re­nas­te fib­rer­na på mark­na­den. Det känns helt en­kelt bra i al­la be­mär­kel­ser. En bätt­re bas sägs va­ra grun­den till allt, vil­ket basplagg ska man in­te va­ra ut­an den här vin­tern?

– För­u­tom vå­ra klas­sis­ka pro­duk­ter i bo­mull är vå­ra ull- och sil­kes­pro­duk­ter myc­ket po­pu­lä­ra vin­ter­tid. Vi har ett brett sor­ti­ment, allt från tro­sor, lin­nen, top­par och tights så att al­la kan hit­ta sitt fa­vo­rit­plagg. Vå­ra ull- och sil­kes­pro­duk­ter är lät­ta och sam­ti­digt myc­ket var­ma. De har en na­tur­lig an­ti­bak­te­ri­ell ef­fekt och ab­sor­be­rar lätt fukt för en skön käns­la he­la da­gen.

G N LI B EL H A R D N A X E L A

AV EMI­LIA KLANG, LO­VI­SA BERGS­TRAND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.