3 X BIO

Plaza Kvinna - - Nöje & Kultur -

MOM­MY

Pre­miär 9 ja­nu­a­ri

I ett fik­tivt Ka­na­da, där en ny lag tillå­ter för­äld­rar att läm­na bort pro­ble­ma­tis­ka barn till sjuk­hus­sy­ste­met, för­sö­ker Die Des­pres han­te­ra sin son, Ste­ve, som har ad­hd. Gran­nen Ky­la er­bju­der att hjäl­pa, men hur är hen­nes liv knu­tet till Ste­ve och Di­es?

PRI­DE

Pre­miär 19 de­cem­ber

I den här fe­el­good­fil­men slus­sas du rakt in i som­ma­ren 1984. Mar­ga­ret That­cher sit­ter vid mak­ten och gruv­strej­ken ra­sar i lan­det. Sam­ti­digt på­går Pri­de-pa­ra­den i Lon­don där gay­ak­ti­vis­ter be­stäm­mer sig för att stöt­ta gruv­ar­be­tar­na även om de mö­ter mot­stånd.

THE IMI­TA­TION GA­ME

Pre­miär 16 ja­nu­a­ri

I den här stjärnspäc­ka­de fil­men (Benedict Cum­ber­batch, Kei­ra Knight­ley, Mark Strong) får vi föl­ja Alan Tu­ring. En ung ma­te­ma­ti­ker som an­mä­ler sig till den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten. Un­der ti­den häng­er mil­jo­ner människoliv på spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.