AStro

Plaza Kvinna - - Plaza Kryss - HO­RO­SKOP KA­TA­RI­NA CAMPAGNOLA IL­LUST­RA­TION JEANETTE LIN­DY

VÄ­DU­REN 21 MARS–20 APRIL

Det nya året bör­jar med en re­jäl riv­start och du full­stän­digt sprud­lar av fö­re­tag­sam­hets­lust och nya idéer. Din ut­ma­ning blir att sam­la kraf­ter­na och in­te splitt­ra dig åt al­la möj­li­ga håll. Finn den bäs­ta vägen för ett kre­a­tivt själv­för­verk­li­gan­de och ta kon­trol­len över din egen fram­tid. DIN TOPP: 17, 29. LIGG LÅGT: 3, 18. MÅ­NA­DENS RÅD: Tänk ige­nom di­na

pla­ner i de­talj.

LE­JO­NET 24 JU­LI–23 AUG

Året bör­jar bra med Ju­pi­ter i ditt tec­ken. Det ger po­si­ti­va ut­veck­lings­möj­lig­he­ter och med­vind i di­na fö­re­ta­gan­den. Allt kan lö­sas på ett po­si­tivt sätt. Nya initiativ kan på sikt ge in­komst, men för­vän­ta dig inga snab­ba re­sul­tat. DIN TOPP: 7, 17. LIGG LÅGT: 4, 25. MÅ­NA­DENS RÅD: Vi­sa le­dar­skap och

ta nya initiativ.

SKYT­TEN 23 NOV–22 DEC

Stå upp för dig själv och för det som be­ty­der all­ra mest i ditt liv. Det du sat­sar på i år kom­mer att få be­stå­en­de kon­se­kven­ser. Ha mo­det att bör­ja nå­got nytt, men av­slu­ta sam­ti­digt det du re­dan på­bör­jat och knyt se­dan sam­man al­la lö­sa trå­dar. DIN TOPP: 11, 17. LIGG LÅGT: 1, 16. MÅ­NA­DENS RÅD: Var sann mot dig

själv!

OX­EN 21 APRIL–21 MAJ

En re­sa till so­len kan pas­sa ex­tra bra som en nystart in­för det nya året. Un­na dig mer le­dig tid och njut­bar av­kopp­ling. Men und­vik att ta eko­no­mis­ka ris­ker till­sam­mans med and­ra per­so­ner. Un­der det här året blir det bäst om du fat­tar di­na eg­na eko­no­mis­ka be­slut. DIN TOPP: 9, 22. LIGG LÅGT: 14, 20.

MÅ­NA­DENS RÅD: Dröm om din fram­tid och för­verk­li­ga den!

JUNG­FRUN 24 AUG–23 SEPT

Hem­met, fa­mil­jen och ditt in­re mest per­son­li­ga liv står i cent­rum i år. Sat­sa på att ska­pa håll­ba­ra struk­tu­rer som ger trygg­het in­för fram­ti­den. En ny kär­lek kan ut­veck­las un­der hös­ten, som ock­så blir din bäs­ta års­tid för ro­man­tis­ka upp­le­vel­ser. DIN TOPP: 5, 11. LIGG LÅGT: 14, 19.

MÅ­NA­DENS RÅD: För­dju­pa ditt käns­lo­liv och ge nä­ring åt din själ.

STEN­BOC­KEN 23 DEC–20 JAN

Du kan bli mer be­ro­en­de av po­si­ti­va re­sul­tat för att kän­na dig mo­ti­ve­rad. Där­för blir det ex­tra vik­tigt att du trivs med det du gör och att din ar­bets­mil­jö fun­ge­rar. Vå­ga mö­ta nya ut­ma­ning­ar och även om det kan va­ra svårt – gör verk­lig­het av di­na dröm­mar. DIN TOPP: 1, 9. LIGG LÅGT: 3, 12.

MÅ­NA­DENS RÅD: Din bäs­ta in­ve­ste­ring i år blir i re­sor och ut­bild­ning.

TVIL­LING­AR­NA 22 MAJ–21 JU­NI

I år ham­nar för­hål­lan­den i cent­rum. Du be­hö­ver sy­na di­na nä­ra re­la­tio­ner i söm­mar­na och kom­ma i bätt­re kon­takt med di­na in­re käns­lor och be­hov. Det krävs en fin ba­lans­gång mel­lan di­na eg­na in­tres­sen och and­ras höga krav. Ett för­hål­lan­de som går på ru­tin kan av­slu­tas. DIN TOPP: 11, 29. LIGG LÅGT: 5, 18. MÅ­NA­DENS RÅD: Ta di­na eg­na be­hov

på stör­re all­var.

VÅ­GEN 24 SEPT–23 OKT

Räk­na med nya ut­ma­ning­ar som krä­ver att du för­änd­rar ru­ti­ner el­ler din livs­stil. Känn ef­ter vad du in­nerst in­ne vill gö­ra med din egen dyr­ba­ra tid. Ta eg­na initiativ och sitt in­te och vän­ta på att nå­got nytt ska hän­da. Sat­sa på häl­sa och livs­kva­li­tet. DIN TOPP: 11, 21. LIGG LÅGT: 3, 19. MÅ­NA­DENS RÅD: Tänk mått­lig­het och

ba­lans i allt.

VAT­TU­MAN­NEN 21 JAN–18 FEB

Lev li­vet som ett spän­nan­de även­tyr. Var in­te krä­sen när det gäl­ler att fin­na rätt part­ner. Det är bätt­re att vå­ga sat­sa på att ska­pa ett sta­bilt och prak­tiskt för­hål­lan­de än att fan­ti­se­ra om det per­fek­ta. Ut­veck­la nya idéer och tänj på grän­ser­na. DIN TOPP: 5, 11. LIGG LÅGT: 14, 20.

MÅ­NA­DENS RÅD: Und­vik stress och

onö­di­ga krav.

KRÄF­TAN 22 JU­NI–23 JU­LI

Ditt ar­be­te och din häl­sa står i cent­rum det kom­man­de året. Sat­sa på att ska­pa en har­mo­nisk ar­bets­mil­jö, bätt­re var­dags­ru­ti­ner och att för­bätt­ra re­la­tio­ner till di­na kol­le­gor. Ta ba­ra på dig så myc­ket an­svar som du or­kar med. La­gom i allt är bäst. DIN TOPP: 7, 9. LIGG LÅGT: 3, 12. MÅ­NA­DENS RÅD: Öka ditt eget väl­be­fin­nan­de och välj rätt livs­stil som pas­sar för dig.

SKOR­PI­O­NEN 24 OKT–22 NOV

Nya möj­lig­he­ter kan ge fram­gång i kar­riä­ren. Men du kan läng­ta ef­ter stör­re fri­het och öns­ka att du var din egen chef. Ditt år hand­lar om att få ord­ning på fi­nan­ser­na. Or­ga­ni­se­ra din eko­no­mi och ska­pa bätt­re ba­lans mel­lan in­koms­ter och ut­gif­ter. DIN TOPP: 23, 30. LIGG LÅGT: 14, 25.

MÅ­NA­DENS RÅD: Ta dig an stör­re upp­gif­ter och ac­cep­te­ra mer an­svar.

FIS­KAR­NA 19 FEB–20 MARS

Räk­na med ett hän­del­se­rikt och ut­veck­lan­de år. Det kan änt­li­gen loss­na i ett nä­ra för­hål­lan­de som krång­lat, och för­ut­sätt­ning­ar­na för ett har­mo­niskt kär­leksliv blir be­tyd­ligt bätt­re. Det­ta är året då det är dags att sat­sa på kär­le­ken och kny­ta band med den rät­te. DIN TOPP: 18, 31. LIGG LÅGT: 22, 29.

MÅ­NA­DENS RÅD: Ju mer du ger, desto

mer får du till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.