THE­RE­SE FI­SCHER

MO­DELL

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

I slu­tet på för­ra året kun­de vi se The­re­se Fi­scher i SVT:s webb­se­rie Mo­dell­flic­kor, och som mo­dell för upp­drags­gi­va­re som H&M, Sco­rett och Gi­na Tri­cot. Nu gör hon de­but för Pla­za Kvin­na! Har du nå­got ny­års­löf­te du pla­ne­rar att sät­ta i ver­ket un­der 2015?

– Nja, jag bru­kar in­te ge någ­ra ny­års­löf­ten för jag tyc­ker ba­ra man bry­ter dem. Men om jag verk­li­gen skul­le för­sö­ka strä­va ef­ter nå­got det här året, så är det att gö­ra en re­sa till To­kyo och Hong Kong. Jag har alltid ve­lat åka dit! Vad är ditt mål med kar­riä­ren näs­ta år?

– Jag tyc­ker det var rik­tigt skoj att fil­ma för Mo­dell­flic­kor, så jag skul­le jät­te­gär­na gö­ra nå­got mer in­om tv, kanske va­ra pro­gram­le­da­re för nå­got ro­ligt pro­gram. Vå­ren är när­ma­re än vad man kan tro, vad ser du fram emot när du blic­kar fram­åt?

– Jag ser alltid väl­digt op­ti­mis­tiskt på fram­ti­den och hur man ald­rig vet vad som kom­mer att kun­na hän­da. Det lig­ger nå­gon slags mystik och spän­ning i det som jag verk­li­gen ser fram emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.