PÄRLSKIMMER

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Den­na in­tres­se­väc­kan­de flas­ka in­ne­hål­ler, ja va­då? Ett pris­vin­nan­de an­ti aging-se­rum för mo­gen hud! Se­ru­met från An­ne­ma­rie Börlind hjäl­per hu­dens åter­upp­bygg­nad och age­rar skydd mot fria ra­di­ka­ler. Pär­lor­na är full­prop­pa­de med al­ger som ska fyl­la ut ryn­kor­na och mot­ver­ka ti­di­ga ål­ders­tec­ken. Dess­utom är pär­lor­na för­kaps­la­de i ett skim­ran­de höl­je – redo att glitt­ra ikapp. Beau­ty Pearls Re­ge­ne­ra­tion Se­rum, 795 kr.

MI­NI­TEST 3 X PORMINIMERANDE PRIMERS

Beau­ty Ba­se Ma­ti­fy­ing & Po­re Mi­ni­mi­zing, 129 kr, Lu­me­ne Be­tyg: En helt ofär­gad si­li­kon­ak­tig sub­stans som mat­tar ned och tyd­ligt mins­kar sto­ra po­rer. Pas­sar per­fekt ut­an smink då den re­du­ce­rar glan­sig­het och pas­sar dig som lätt får fet hy un­der da­gen.

Pho­to Fi­nish Founda­tion Pri­mer Po­re Mi­ni­mi­zing, 310 kr, Smash­box Be­tyg: En svag ljus­bei­ge ton gör att den på ett su­per­fint sätt smäl­ter in och får hu­den att se jämn och osmin­kad ut. Dock tyc­ker vi den gör sig bäst ut­an ma­ke­up ovan­på, då founda­tion lätt rug­gar upp den här pri­mern som är ap­pli­ce­rad in­un­der.

La Ba­se Pro Po­re Era­ser, 350 kr, Lan­cô­me Be­tyg: En ult­ralätt och helt ol­je­fri for­mu­la som jäm­nar ut hu­den, sam­ti­digt som den mat­tar ned. Po­rer­na blir även syn­bart mind­re och ma­ke­u­pen blir jämn och fin. För full pott krävs dock ett wow! – som ute­blev. Dess­utom drar det dy­ra pri­set ned be­ty­get en aning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.