Jaclyn Adams

Fo­to­graf

Plaza Kvinna - - INNEHALL/MEDARBETARE -

Mo­de­fo­to­gra­fen Jaclyn Adams var såklart Pla­za Kvin­nas förs­ta val när vi fick ve­ta att vi skul­le få plå­ta den svens­ka topp­mo­del­len Kel­ly Gale. Re­sul­ta­tet är helt ma­gis­ka bil­der som vi­sas på si­dan 110–119. Be­rät­ta om job­bet för Pla­za Kvin­na, hur var det att job­ba på ett slott? Och hur var mo­del­len Kel­ly att job­ba med?

– Kel­ly var fan­tas­tisk att job­ba med: pro­fes­sio­nell, in­spi­re­ran­de och väl­digt söt och snäll. Att fo­ta på ett slott var top­pen ef­tersom jag fick en bra mix av mo­dell, loca­tion och vac­ker sty­ling att job­ba med. Vad ser du fram emot mest den här vå­ren?

– Vå­ren i sig! Vär­men, so­len och allt som kom­mer med det! Vil­ka upp­drags­gi­va­re är du stolt över att ha job­bat med?

– Det är svårt att sä­ga ex­akt vil­ka ef­tersom jag kän­ner att var­je upp­drags­gi­va­re ger mig nya er­fa­ren­he­ter som jag är stolt över att va­ra en del av. Al­la skul­le jag sä­ga! Du är från Austra­li­en, sak­nar du nå­got?

– Myc­ket! Men fa­mil­jen, vän­ner och min hund Phoe­be kom­mer högst på lis­tan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.