Duo Blau

Fo­to­gra­fer

Plaza Kvinna - - INNEHALL/MEDARBETARE -

Me­dan Victor Blom­dahl är den som i grun­den är fo­to­graf och har mest käns­la för stäm­ning­ar, har Fred­rik Au­gus­tin­son en mer kon­cep­tu­ell syn på bild och film. Re­sul­ta­tet är Duo Blau – en kom­bo ing­en av dem skul­le åstad­kom­mit på egen hand. Vad är ett ti­digt vår­tec­ken en­ligt er?

– Att bok­ning­ar­na bör­jar drop­pa in, vår hög­sä­song bru­kar ge­ne­rellt va­ra vå­ren. Vil­ka är era upp­drags­gi­va­re?

– Vi job­bar med väl­digt många oli­ka ty­per av upp­drags­gi­va­re, allt ifrån mo­de­fö­re­tag som Ho­pe och Ju­pi­ter till re­klam­by­rå­er. Värs­ta och bäs­ta plåt­ning­en?

– För någ­ra år sen skul­le vi gö­ra ett do­ku­men-tär­films­pro­jekt i Ma­roc­ko. Vi ha­de mis­sat att man be­höv­de till­stånd för att få fil­ma, men lyc­ka­des än­då få utrust­ning­en ge­nom tul­len. När vi ef­ter da­gar av bil­tu­rer, gui­der och kon­tak­ter ta­git oss upp till en can­na­bis­bon­de up­pe i ber­gen, så ställ­de hen in­te upp på in­ter­vjun som ut­lo­vat ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.