Aman­da Ooms

Skå­de­spe­la­re/Konst­när/För­fat­ta­re

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

Hon är en av vå­ra mest väl­me­ri­te­ra­de svens­ka skå­de­spe­la­re, har skri­vit två ro­ma­ner och sam­ti­digt äg­nat sig åt konst­när­ska­pet i över 25 år där hon främst må­lat si­na käns­lor med kol och tusch. Det he­la har fun­ge­rat li­te som te­ra­pi, vil­ket har ge­ne­re­rat i fle­ra stör­re ut­ställ­ning­ar i Tyskland, Eng­land och Hol­land. Nu är hon aktuell med en se­pa­ra­tut­säll­ning på Cornelia Soj­de­li­us Gal­le­ry i Stock­holm. En ut­ställ­ning om ett själv­upp­levt till­stånd som in­te läm­nar nå­gon obe­rörd. På­går från 6 mars till 12 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.