In­ne­lis­tan

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

För­äls­ka dig i:

Li­se­lot­te Watkins + Gra­nit Li­se­lot­te Watkins, il­lust­ra­tör och konst­när bo­satt i Mi­la­no, har ta­git fram ett unikt möns­ter för Gra­nit. Det får ta plats på en se­rie pro­duk­ter de­sig­na­de med tyngd­punkt på snygg förvaring: hattask, lå­da med mind­re fack och kvadra­tisk box. I se­ri­en in­går även en stör­re tyg­väs­ka, ett doft­ljus, en gal­ge i åter­vun­net pap­per samt ett print med det snyg­ga mönst­ret.

Glossybox + Cla­ra Hal­lencreutz Konst­nä­ren Cla­ra Hal­lencreutz är näst ut med en spe­ci­al­de­sig­nad box för Glossybox, pre­nu­me­ra­tions­tjäns­ten som ger dig ny skön­het hem i brev­lå­dan var­je må­nad. Hon har gjort två fo­to­konst­verk ex­klu­sivt för sam­ar­be­tet: ett par sto­ra, rö­da läp­par av upp­ra­da­de läpp­stift samt en bild med färg­gran­na hår­sling­or som allt­så pry­der den nya mars­box­en. Tju­sig!

Fort­sätt äls­ka:

Hem­tex + Pla­za In­te­ri­ör Vi be­rät­ta­de re­dan i för­ra num­ret om vå­ra för­lag­syst­rars snyg­ga design­sam­ar­be­te med Hem­tex – men det tål att näm­nas igen! Kol­lek­tio­nen be­står av pås­la­kan och kud­dar med en bo­he­misk käns­la, mju­ka möns­ter och en ur­tvät­tad färgska­la. Li­ka för­tjus­ta är vi i de­ras vack­ra run­da va­ser i fär­gat glas. Vi tar en av var­je, tack!

Al­te­wai­sa­o­me + So­ny I de­cem­ber lan­se­ra­des de­sign­sam­ar­be­tet mel­lan So­ny Mobile och Al­te­wai­sa­o­me, där ett arm­band i mjukt lä­der kom­bi­ne­ras med tek­nik som döljs un­der en mi­ni­ma­lis­tisk guld­plä­te­rad me­tall­bric­ka. Arm­ban­dets tek­nis­ka hu­vud­funk­tion är att mä­ta oli­ka va­ri­ab­ler i an­vän­da­rens liv, bland an­nat rö­rel­se­möns­ter och sov­ru­ti­ner, och där­i­ge­nom ge an­vän­da­ren en bätt­re upp­fatt­ning av sin var­dag och mer kon­troll över sitt liv.

Se­pa­re­ra ifrån:

Krys­ta­de kom­bos Po­äng­en med de­sign­sam­ar­be­ten bör i vår me­ning va­ra ett öm­se­si­digt ut­byte av kom­pe­tens. Kon­cep­tet ur­vatt­nas helt när det en­dast är en köpt mark­nads­fö­rings­ka­nal. Typ som när ar­tis­ten Per­nil­la Wahl­gren de­sig­na­de en sjal för ett skölj­me­dels­fö­re­tag? Hur gott Le­nor än dof­tar, så kopp­lar vi helt en­kelt in­te det sam­ar­be­tet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.