Karin Wes­terlund

Plaza Kvinna - - SKONHET/MAKEUP -

Bor: Paris. Gör: Ma­ke­u­par­tist.

Mest upp­märk­sam­ma­de jobb: Lou­is Vuit­ton Ce­leb­ra­ting Mo­no­gram-kam­panj.

Kom­man­de pro­jekt: Just nu hål­ler jag på att by­ta agent, det är spän­nan­de.

Fa­vo­rit­plats för in­spi­ra­tion: World Wi­de

Web.

Karin Wes­terlund är en av Sve­ri­ges bäs­ta ma­ke­u­par­tis­ter, ba­se­rad i Paris, som job­bar som spo­kes­per­son för Yves Saint Lau­rent i Skan­di­na­vi­en, för världs­le­dan­de ma­ga­sin och för vis­ning­ar som Cha­nel, Di­or och Lou­is Vuit­ton. Det var även Karin som låg bakom ma­ke­uploo­ken hos svens­ka J.Lin­de­berg in­för vå­ren 2015.

Tan­ken bakom J.Lin­de­bergs look?

– Den är 60-talsin­spi­re­rad med en mo­dern touch. Vi vil­le ha en cat eye, och sam­ti­digt läg­ga till en färg­klick, och då kom vi fram till att ad­de­ra den fär­ga­de ey­e­li­nern un­der ögat. Se­dan vil­le vi hål­la re­s­te­ran­de ma­ke­up ofix­ad och fräsch. Nyc­kel­tips för att få till loo­ken?

– Det är bra att ha en bra bors­te och tå­la­mod, ha­ha. Det är vik­tigt att man är no­ga med ba­lan­sen i ey­e­li­nern så att den blir li­ka på bå­da si­dor. Fran­sar­na lå­ter vi va­ra na­tur­li­ga och det en­da vi har gjort med läp­par­na är att läg­ga skim­mer på amor­bå­gen. Vil­ka är vå­rens he­tas­te ma­ke­uptren­der en­ligt dig?

– 60-tal och myc­ket ögon­fran­sar. Det är fint att väl­ja en ny­ans på ma­sca­ran som fram­hä­ver ögon­fär­gen, ex­em­pel­vis li­la el­ler grönt. En an­nan trend är att smin­ka sig per­son­ligt, med en egen ka­rak­tär. Till ex­em­pel att må­la si­na läp­par på ett spe­ci­ellt sätt el­ler att ha väl­digt mar­ke­ra­de ögon­bryn. Någ­ra do’s för vå­rens ma­ke­up?

– Böj fran­sar­na med en bra frans­bö­ja­re och an­vänd en ma­sca­ra som hål­ler böj­ning­en på plats. Se­dan är fin hy alltid a och o. ... och don’ts?

– Ma­sca­ra som är för mjuk så att fran­sar­na slut­tar nedåt el­ler när den är för torr så att den smu­lar. Vil­ka är di­na tre fa­vo­rit­pro­duk­ter?

– Ba­bydoll-ma­sca­ra i svart el­ler mör­kli­la, ka­jal­pen­nan Des­sin du Re­gard i fär­gen Ha­zel­nut Brown och se­ru­met Fo­re­ver Youth Li­be­ra­tor. Allt från YSL. En nyc­kel­pro­dukt för att få till vå­rens snyg­gas­te look?

– Ba­bydoll-ma­sca­ra från YSL. Dröm­per­son att smin­ka?

– Det va­ri­e­rar, men FKA Twigs vo­re kul! Vil­ka är vå­rens trend­fär­ger?

– Det får bli me­tal­lis­ka ny­an­ser i oli­ka for­mer av ögon­skug­gor. Mest kän­da per­son du har job­bat med?

– Det får nog bli Ric­car­do Tisci. Ett ge­ne­rellt proffs­tips som du tyc­ker att vi ”van­li­ga” bor­de ta del av?

– Att an­vän­da mi­ni­malt med pro­duk­ter på sin hy och att se till att ha bra hud­vårds­pro­duk­ter som är an­pas­sa­de ef­ter din per­son­li­ga hud­typ. Har du någ­ra tips på hur man får en håll­bar bas?

– Att an­vän­da rätt an­pas­sa­de hud­pro­duk­ter och tun­na la­ger founda­tion.

Jag an­vän­der näs­tan alltid YSL Touche Eclat un­der ögo­nen och på näsving­ar­na men även som founda­tion ibland. Den ger ett väl­digt lätt och na­tur­ligt in­tryck. Ditt proffs­tips för trött hy?

– Ett rik­tigt bra se­rum. YSL:s se­rum Light Cre­a­tor är väl­digt bra och in­ne­hål­ler myc­ket lys­ter. Det finns även ett jät­te­bra se­rum från Trans­der­ma, i oli­ka va­ri­an­ter, som an­pas­sas ef­ter hud­typ. All­mänt bäs­ta skön­hets­tips?

– Det klas­sis­ka. Att dricka myc­ket vat­ten, gär­na varmt med ci­tron och ing­e­fä­ra. Din fa­vo­rit­ma­ke­upde­talj?

– Hyn är ab­so­lut vik­ti­gast, den är jag väl­digt pe­tig med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.