Ka­te & Lot­tie Moss

Ka­te Moss är en av vår tids störs­ta su­per­mo­del­ler. Nu läm­nar hon plats för sin halv­sys­ter Lot­tie som re­dan fått job­ba med någ­ra av de all­ra störs­ta.

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

in i ka­me­ran iklädd en vit Cal­vin Lot­tie Moss tit­tar Kle­in-t-shirt. Hon ser pre­cis så där oskyl­dig ut som hen­nes halv­sys­ter Ka­te Moss gjor­de för sam­ma mär­ke, för 22 år se­dan. Då plå­ta­des hon av Ma­rio Sor­ren­ti, och re­sul­ta­tet för­änd­ra­de Ka­te Moss liv – hon gick från en van­lig tonåring till ett liv som skan­dalom­su­sad su­per­mo­dell.

Nu har Lot­tie Moss plå­tats för sam­ma mär­ke, i en lik­nan­de po­se, men den här gång­en mind­re ut­ma­nan­de. Ka­te Moss var ba­ra 15 år när hon fick po­se­ra i bar över­kropp, iklädd en­dast jeans, och hän­del­sen har satt dju­pa spår i hen­ne.

– Att be en 15-åring ta av sig klä­der­na idag skul­le va­ra jät­te­kons­tigt. Men till mig sa de: ”Om du in­te gör det kom­mer vi in­te bo­ka dig igen.” Så, jag lås­te in mig på to­a­let­ten och grät och kom ut igen och gjor­de det. Jag fick ett ner­vöst sam­man­brott när jag var 17, 18 år. Jag trod­de jag skul­le dö, har Ka­te Moss ti­di­ga­re be­rät­tat för Va­ni­ty Fair.

Lot­tie Moss för­äld­rar Pe­ter (som även är Ka­tes pap­pa), och Inga Moss var no­ga med att Lot­tie in­te skul­le ta sam­ma väg som sin sys­ter, ut­an först och främst fo­ku­se­ra på sko­lan. Men re­dan som 13-åring upp­täck­tes hon av Storm Mo­del Ma­na­ge­ment, sam­ma mo­del­la­gen­tur som upp­täck­te och re­pre­sen­te­rar Ka­te, men det är först nu som 16-åring som hon har bör­jat ta mo­dell­kar­riä­ren på all­var. Och plat­sen hon scou­ta­des på? Som brud­tär­na på Ka­tes bröl­lop med mu­si­kern Ja­mie Hin­ce.

För ett år se­dan gjor­de Lot­tie sin förs­ta ma­ga­sin­plåt­ning för brit­tis­ka Da­zed & Con­fu­sed, vars an­sva­ri­ge ut­gi­va­re Jef­fer­son Hack är Ka­tes ex och pap­pan till de­ras dot­ter Li­la Gra­ce. På bil­der­na syns Lot­tie po­se­ra på oli­ka loca­tions runt om i London – och lik­he­ter­na med systern är slå­en­de! De höga kind­be­nen, det man­del­for­ma­de an­sik­tet och det cendré­fär­ga­de hå­ret.

Trots att hon är i al­las blick­fång, el­ler just där­för, är det svårt att få till en in­ter­vju med Lot­tie. Hit­tills är det ba­ra Vo­gue som fått pra­ta med hen­ne, och di­rek­ti­ven var hår­da: hon kom­mer in­te sva­ra på någ­ra frå­gor om sin sys­ter. Räds­lan för att Ka­tes liv ska sät­tas i fo­kus är stor, in­te minst drogs­kan­da­len 2005 som gjor­de att Ka­te för­lo­ra­de sto­ra mo­dell­kon­trakt. Men trots de svå­ra åren, sva­ra­de Lot­tie är­ligt på frå­gan om vad som in­spi­re­ra­de hen­ne att bli mo­dell: systern Ka­te såklart!

– Vi har det lik­som i fa­mil­jen. Ka­te var en mas­siv an­led­ning till var­för jag bör­ja­de, för­kla­ra­de Lot­tie i Teen Vo­gue.

Ett år ef­ter att den brit­tis­ka ta­blo­id­pres­sen tryckt ”Cocai­ne Ka­te” på si­na om­slag, kam­ma­de Ka­te hem in­te mind­re än 18 nya kon­trakt, med bland and­ra Rim­mel, Bur­ber­ry och Agent Pro­voca­teur.

Nu spås Lot­tie Moss en li­ka ly­san­de kar­riär, och hon har re­dan jäm­förts med it-girls som Ca­ra Delevingne. Hen­nes and­ra sto­ra jobb, för­u­tom för Cal­vin Kle­in, har va­rit Va­len­ti­nos lin­je Red där hon syns i en pop art-in­spi­re­rad plåt­ning med fo­to­gra­fen Tim Wal­ker.

Pre­cis som Ka­te, är Lot­tie egent­li­gen för kort för att va­ra mo­dell en­ligt in­du­strin. Där­för ser hon mo­del­lan­det mer som en hob­by. Men hon dröm­mer om att få job­ba med fo­to­gra­fen Ma­rio Tes­ti­no (vars mu­sa är Ka­te Moss), och att en dag få pry­da omslaget av Vo­gue. Men dröm­men är att sat­sa på mo­de­jour­na­li­sti­ken, av­slö­jar Lot­tie.

– Jag vill va­ra kvar i den här in­du­strin, och jag tror att jour­na­li­sti­ken är en gans­ka bra väg för mig. Det är själv­klart skönt att ve­ta att man har nå­got att fal­la till­ba­ka på. Jag hop­pas på att kun­na mo­del­la så länge jag kan. Vi får se hur det går.

”Jag hop­pa­de mel­lan Chri­s­tys och Na­o­mis rum, och det va­ha­ke­rör

Rli­mi­toz­so tl

co­h­ch­he

et.”

Ka­te Moss

Chri­sty Tur­ling­ton Na­o­mi Campbell.

Lot­tie bör­jar på sam­ma sätt som Ka­te, med en kam­panj för Cal­vin Kle­in. För­mod­li­gen går 16-åri­ga Lot­tie Moss sam­ma fram­gång till mö­tes som sin sto­ra­sys­ter.

40 år men still go­ing re­al­ly strong som mo­dell. 3 x shop­ping­tips från LOT­TI E MOSS : Dröm­mer om: Christi­an Loubou­tin. Shop­pa r: Sel­fridges, Top­shop och Pe­ter Jo­nes. Fav orit­plagg: Brud­tär­ne­klän­ning­en från Stella McCart­ney som hon bar på Ka­tes bröl­lop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.